ຄວາມເປັນມາ

    ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໝາຍເຖິງ ບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ມີຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ແຕ່ລະດັບຊັ້ນສູງ (Diploma Degree) ຂຶ້ນຫາລະດັບປະລິນຍາຕີ (Bachelor Degree) ຂຶ້ນໄປ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດເພາະເປັນແຫຼ່ງວິຊາການໃນສາຂາວິຊາຊີບລະດັບສູງ. ບັນດາສະຖາບັນທີ່ກ່າວມານັ້ນມີພາລະໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດ້ແກ່: ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດແລະວິຊາຊີບຕ່າງໆເພື່ອຜະລິດບຸກຄະລາກອນແກ່ສັງຄົມ,  ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເພື່ອຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການທະນຸບໍາລຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ສິລະປະວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ. 

ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ນັ້ນເປັນພາລະໜ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງສະຖາບັນ ເພາະວ່າປະເທດຂອງພວກເຮົາຍັງຂາດເຂີນນັກວິຊາການດ້ານຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ການຜະລິດບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບນັ້ນ ເປັນຂະບວນການທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງການຫຼາຍປັດໄຈສົມຄວນກ່ຽວກັບຝ່າຍສະຖາບັນການສຶກສາ(ຜູ້ບໍລິຫານ) ແລະ ຝ່າຍນັກສຶກສາເອງ ໃນນີ້, ຖ້າວ່າ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກຂາດຄວາມພ້ອມ ການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຊຶ່ງເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ : ໃນແຕ່ລະປີມີນັກສຶກສາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຕາມສາຂາວິຊາຮຽນໃນຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ຊຶ່ງວ່ານັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມພ້ອມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ນັກສຶກສາມີຄວາມພ້ອມໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ມີລະດັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ມີທຶນຮອນຮອງຮັບການຮໍ່າຮຽນ,  ແຕ່ກໍ່ມີນັກສຶກສາບໍ່ໜ້ອຍຍັງຂາດຄວາມພ້ອມ ເຊັ່ນ: ດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ານວິຊາຮຽນ ຫຼື ຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈໃນຍາມຮຽນ  ເພາະສະນັ້ນ, ສະຖາບັນການສຶກສາຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ໂດຍແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ, ກິລິຍາມາລະຍາດ, ສຸຂະພະລານາໄມ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດເມື່ອສໍາເລັດການສຶກສາ.

ວິໄສທັດ

      ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ​ໃຫ້​ແກ່ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍລິຫານວຽກງານນັກສຶກສາຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຄະນະ​ວິຊາ​ກໍ​ຄື​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາກໍານົດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ 4 ໜ້າ​ທີ່, 4 ພັດທະນາ  ແລະ ​ກໍານົດ​ວິ​ໄສ​ທັດໃນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ​ເປັນ 4 ດ້ານ ຄື: ​ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ມີຄວາມທັນ​ສະ​ໄໝ,  ມີຄວາມໝັ້ນ​​ໃຈ ​ ແລະ ມີຄວາມມະນຸດສະ​ທໍາ.

ພາລະບົດບາດ

     ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານຮອງຄະນະບໍດີຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການເມືອງຂອງນັກສຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ ການຈັດຕັ້ງຂະບວນການ ກິລາ, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດີການ-ທຶນມູນນິທິນັກສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມການປະກອບວຽກງານຂອງອະດີດນັກສຶກສາ.

ໜ້າທີ່

 1. ກໍາສະພາບລວມທາງດ້ານແນວຄິດ, ກໍານົດທິດທາງ, ມາດຕະການດໍາເນີນວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດນັກສຶກສາ
 2. ສ້າງຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ໃນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ.
 3. ສ້າງແຜນການ, ຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຊີວິດການເມືອງ, ເຜີຍແຜ່ສະພາບກການ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.
 4. ຮ່ວມກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພະແນກວິຊາການຈັດຕັ້ງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ທາງດ້ານການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ, ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ, ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ.
 5. ສົມທົບກັບຄະນະພາກເພື່ອເກັບກໍາການລາຍງານຂອງຄູປະຈໍາຫ້ອງເພື່ອຕິດຕາມການຂາດຮຽນຂອງນັກສຶກສາແລະລາຍງານໃຫ້ຮອງຄະນະບໍດີຊາບ

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄະນະບໍດີກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
 2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີປັບປຸງກົດລະບຽບນັກສຶກສາ
 3. ມີສິດຮຽກປະຊຸມສາມັນ-ວິສາມັນ, ມີສິດຕັດສິນວຽກງານ, ມີສິດປະສານງານໃນໝູ່ຄະນະ, ພາກວິຊາ ບົນພື້ນຖານລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ
 4. ມີສິດສັ່ງການ ແລະ ລົງລາຍເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທາງລັດຖະການຂອງພະແນກເຊັ່ນ: ບົດສະຫຼູບ, ແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໜັງສືສັນຍາ, ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ
 5. ມີສິດກວດກາໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂຶ້ນກັບພະແນກຂອງຕົນ
 6. ມີສິດສະເໜີຂັ້ນເທິງ,ຕັດສິນການປະພຶດ, ລົງວິໄນ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຄຸນສົມບັດນັກສຶກສາປະຈໍາພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລ້ວລາຍງານຄະນະບໍດີ
 7. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ໄກສອນ ສົນທິກຸມມານ (Kaisone SONTHIKOUMMAN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ນ. ພູແກ້ວ ຖາທິລາດ(Phoukeo THATHILATH, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຜຸ້ຊ່ວຍອາຈານ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານຄື:

ໜ່ວຍ​ງານຄຸ້ມຄອງແນວ​ຄິດການ​ເມືອງນັກສຶກສາ

ທ່ານ. ປີຍະເດດ ຈັນທິລາດ (Piyadeth CHANTHILATH, BSc)

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ນ. ພູແກ້ວ ຖາທິລາດ(Phoukeo THATHILATH, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍ​ງານຄຸ້ມຄອງລະບຽບ​ວິ​ໄນນັກສຶກສາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລະບຽບວິໄນ

ປຕ. ວິໄລວັນ ພະວົງສາ ( Vilayvanh PHAVONGSA )

ພະນັກງານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຜຸ້ຊ່ວຍອາຈານ

ໜ່ວຍ​ງານຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດີ​ການ​ນັກສຶກສາ

ປທ. ໄກສອນ ສົນທິກຸມມານ (Kaisone SONTHIKOUMMAN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ

ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຜຸ້ຊ່ວຍອາຈານ