ກິດຈະກໍາ ວິທະຍາອາສາ ຄວທ

ກິດຈະກໍາ ວິທະຍາອາສາ ຄວທ

ກິດຈະກໍາ ວິທະຍາອາສາ ຄວທ 💜ຄຊປປລ ຄວທ, ເພຶ່ອແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19 (1 ພຶດສະພາ 2021 )