ສະຖິຕິນັກສືກສາໃນ ຄວທ ທຸກສາຂາ (ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022)