ສະຖິຕິນັກສືກສາໃນ ຄວທ ທຸກສາຂາ (ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2023)