ສະຖິຕິ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 105 ທ່ານ ຍິງ 46 ທ່ານ. (ສະແດງຂໍ້ມູນຮູບພາບທັງໝົດ)

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິນີ້ແມ່ນປັບປຸງໃນເດືອນ ກັນຍາ, 2022

 ລະດັບການສຶກສາ

ວິທະຍານາມມະຍົດ