ສະຖິຕິ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 108 ທ່ານ ຍິງ 47 ທ່ານ. (ສະແດງຂໍ້ມູນຮູບພາບທັງໝົດ)

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນສະຖິຕິນີ້ແມ່ນປັບປຸງໃນເດືອນ ກັນຍາ, 2022

 

 

 ລະດັບການສຶກສາ

ວິທະຍານາມມະຍົດ