ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ

ຈໍານວນບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສົ່ງເພື່ອຂໍທຶນ
ປີ
ລັດຖະບານ
KFAS
SSHEP
ມຊ
ຄວທ
ລວມ
2018 16 8 9 0 0 33
2019 13 5 3 0 1 19
2020 4 3 6 1 17 30
2021 14 6 0 16 0 36

ຈໍານວນບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດ
ປີ
ລັດຖະບານ
KFAS
SSHEP
ມຊ
ຄວທ
ລວມ
2018 3 2 0 0 0 5
2019 1 0 0 0 1 2
2020 3 1 3 0 17 21
2021 2 2 0 0 0 4