ຕີພິມໃນວາລະສານຕ່າງໆ

ສັງລວມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານໃນ ຄວທ (Proceedings)
ລໍາດັບ
ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ
ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ
ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
ຟີຊິກສາດ
ເຄມີສາດ
ຊີວະວິທະຍາ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ລວມ
1 ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຍຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທີ່ ມຊ, ວັນທີ 5-6 ພະຈິກ 2019
0 0 3 3 3 9
2 ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 ທີ່ ວັງວຽງ, ວັນທີ 17-18 ກັນຍາ 2020
1 3 3 7 1 15
3 ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຍຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ອນ-ຫຼັງ Covid-19
ທີ່ ມຊ, ວັນທີ 5-6 ພະຈິກ 2020
4 3 7 5 9 28
4 ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ປະຈຳປີ 2020
 ທີ່ ຄວທ, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2020
10 4 5 10 5 34
5 ສະຫຼຸບຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, 5-6 ມີນາ 2021
1 3 3 6 1 14

ສັງລວມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານໃນ ຄວທ ຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລໍາດັບ
ສະບັບ/ປີ
ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
ຟີຊິກສາດ
ເຄມີສາດ
ຊີວະວິທະຍາ
ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
ລວມ
1 Volume 1/2007 1 2 1 1 0 5
2 Volume 4/2010 0 0 1 0 1 2
3 Volume 5/2011 2 0 1 1 1 5
4 Volume 7/2013 0 2 1 2 0 5
5 Volume 8/2014 1 1 0 1 0 3
6 Volume 9/2015 0 2 0 3 1 6
7 Volume 11/2016 0 3 0 1 0 4
8 Volume 12/2017 5 1 1 2 0 9
9 Volume 13/2018 1 0 0 1 0 2
10 Volume 14/2018 2 1 0 1 0 4
11 Volume 15/2019 0 1 2 2 0 5
12 Volume 16/2019 0 0 0 2 0 2