ຄວາມເປັນມາ

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 6 ພະແນກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະວິ ທະຍາສາດທຳມະຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງຄະນະບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ບໍດີ.

ວິໄສທັດ

ສ້າງຄວາມເປັນເລີດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ.

ພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍດີ ໃນດ້ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການ, ວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ. ວາງແຜນການ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

ໜ້າທີ່

 1. ດຳເນີນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພະແນກ, ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບ, ຫຼັກການ, ນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ກຳ ນົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການ ແລະ ການຮ່ວມມື.
 2. ເອົາແຈ້ງການກ່ຽວກັບທຶນການຄົ້ນຄວ້າຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໃນ ຄວທ ຮັບຊາບ ເພື່ອຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂໍງົບປະມານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ບົດສະເໜີໂຄງການ.
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງເປັນໄລຍະ, ຄຸ້ມຄອງບັນດັນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການວິຊາການ ໃນ ຄວທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ.
 4. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາ ຈານ ໃນ ຄວທ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້, ພ້ອມທັງຈັດພິມວາລະສານວິທະຍາສາດປະຈຳປີຂອງຄະນະວິຊາ.
 5. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ສົນໃຈໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ.
 6. ສຶກສາ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຄູອາຈານ ໃນ ຄວທ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ.
 7. ຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອນຳມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄູອາຈານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນ ຄວທ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
 8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມະ ຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.
 9. ຮີບໂຮມສັງລວມບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູອາຈານໃນ ຄວທ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິິງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.
 10. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດດ້ານວິຊາການທີ່ເປັນຜົນງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູອາຈານໃນ ຄວທ.
 11. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບອົງກອນຕ່າງໆທັງພາກລົດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການວິຊາການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານໃນ ຄວທ ແລ້ວ    ນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະນຳ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຖອກພັນທະຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳ.
 12. ສົມທົບກັບພາກວິຊາ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຈັດຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 13. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກດ້ານວຽກງານການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ກະກຽມຮ່າງເອກະສານການຮ່ວມມືໃນລະດັບຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງດຳເນີນເອກະສານການຂໍອະນຸມັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໃຫ້ຄະນະບໍດີເພື່ອເຊັນສັນຍາໃນລະດັບ MOU ຫຼື MOA ຂອງການຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຮີບໂຮມສັນຍາການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ.
 14. ດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານໃນ ຄວທ ທີ່ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກວິຊາການ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ໄປຍົກລະດັບການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 15. ເຮັດບັດອວຍພອນເນື່ອງໃນວັນບຸນ ແລະ ເທດສະການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງໃຫ້ຄະນະນຳຄະນະວິຊາຕ່າງໆ, ຄະນະນຳ ມຊ, ບັນດາຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີການຮ່ວມມືກັບ ຄວທ.
 16. ດຳເນີນເອກະສານການຂໍວີຊ່າ, ການຂໍບັດພັກເຊົາ, ການຂໍອະນຸມັດເຮັດວຽກ ແລະ  ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ, ນັກສຶກສາ ທີ່ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆໃນ ຄວທ, ພ້ອມທັງເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຈັດຕັ້ງພິທີອວຍ ພອນວັນຊາດຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ.
 17. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.
 2. ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະວິຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 3. ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາພະແນກການ ແລະ ພາກວິຊາ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ປອ. ສອນໄຊ ຊົງວິໄລ (Sonexay SONGVILAY, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຫົວໜ້າພພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ (Thongsouk Saybounheaung, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ປທ. ນ.ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ(Innavanh NAMKHALUCK)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ສາຂາ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

ໜ່ວຍວິຊາ ສະຖິຕິ ແລະ ການວິໄຈ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານຄື:

 1. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
 2. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ;
 3. ໜ່ວຍງານຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ.