ຄວາມເປັນມາ

ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນມາພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ພະແນກ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານດ້ານວິຊາການລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີຂອງຄະນະວິຊາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫຼັງປະລິນຍາຕີ.

ວິໄສທັດ

ຍົກສູງຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍລິການວ່ອງໄວ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີພາຍໃນ ຄວທ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕາມຍຸດທະສາດ, ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໜ້າທີ່

 1. ວຽກງານກົງຈັກ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ
 2. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ
 3. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ ແລະ ໄຊຍະບັດ ລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ
 4. ວຽກງານທະບຽນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ
 5. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຕາມຂັ້ນຕອນ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົມສຶກສາຊັ້ນສູງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ
 6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
 2. ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະວິຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
 3. ພົວພັນກັບບັນດາພະແນກການ ແລະ ພາກວິຊາ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ນ.ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (Phouvanh SOUKSOMVANG. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
vanh160971@yahoo.com

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ສົມມິດ ທຸມມາລີ (Sommith THOUMMALY,MSc)

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
s. thoummaly@nuol.edu.la

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ປອ. ແສງທອງ ບຸນຍະວົງ (Sengthong BOUNYAVONG, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
sengthongdocs@gmail.com

ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ປະກອບດ້ວຍ 4  ໜ່ວຍງານຄື:

 1. ໜ່ວຍງານທະບຽນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ປະເມີນການຮຽນ- ການສອນ
 2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ
 3. ໜ່ວຍງານ ໄຊຍະບັດ ແລະ ກິດຈະກໍານັກສຶກສາ
 4. ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື