ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ພາກວິຊາຟີຊິກສາດ ໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 1996 ພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍແຍກອອກຈາກພະແນກ ຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູວຽງຈັນ ມາເປັນພາກວິຊາຟີຊິກສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ດໍາເນີນ ການຮຽນ-ການສອນ 1 ຫຼັກສູດ ຄື ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ຟີຊິກສາດ ແຕ່ມາຮອດ ປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຈໍານວນ 4 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດຟີຊິກສາດ, ຫຼັກສູດທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້, ຫຼັກສູດວັດສະດຸສາດ ແລະ ຫຼັກສູດຟີຊິກນິວເຄລຍ; ໄດ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນລະດັບປະລິນຍາໂທ 2 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດຟີຊິກນໍາໃຊ້ ໃນສອງຮູບແບບ(ທົ່ວໄປ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ) ແລະ ຫຼັກສູດຟີຊິກພະລັງງານທົດແທນ;  ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການສ້າງຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາເອກຟີຊິກສາດ ທີ່ຈະເປີດນໍາໃຊ້ໃນໄວໆນີ້.

ວິໄສທັດ

ເປັນເລີດທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງນັກວິຊາການດ້ານຟີຊິກສາດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ພາລະບົດບາດ

 1. ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດຜູ້ເຂົ້າຮັບການສຶກສຶກສາຢູ່ໃນພາກວິຊາ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.
 2. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານຟີຊິກສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.       
 3. ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າໃນລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.
 4. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໄລຍະສັ້ນໃນຂະແໜງວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແຜນພັດທະນາຄະນະວິຊາ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
 5. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີໃນຂະແໜງວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
 6. ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊາບເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.
 7. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ: ເປັນຊ່ຽວຊານ, ເປັນທີ່ປຶກສາ,  ເປັນອາຈານສອນພິເສດ, ເປັນຄູຝຶກ, ການທົດລອງ ແລະ ຢັ້ັງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ,  ຜະລິດຕະພັນດ້ານຕ່າງໆ.
 8. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານວິຊາການຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ, ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຳມະນູນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ.
 9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 10. ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົມໃຊ້ ຂອງຕົນເອງ,  ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະວິຊາ ຕາມການກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
 11. ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນພາກວິຊາຂອງຕົນ.

ໜ້າທີ່

 1. ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ດ້ານຟີຊິກສາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເປັນນັກຟີຊິກສາດ.
 2. ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກ ວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 3. ສິດສອນ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທາງດ້ານ ຟີຊິກສາດ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການແຜນບັນຈຸພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ແລະ ລັດຖະກອນຄູຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານວິຊາການ.
 2. ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະວິຊາເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຍ້ອງຍໍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຜົນງານທາງວິຊາການ.
 4. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຂໍສະເໜີເຊັນສັນຍາໃນນາມຄະນະວິຊາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາກ່ຽວກັບການບໍລິການວິຊາການ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ບັນຈຸ, ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວຂອງພາກວິຊາ ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ
 7. ປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດ ຂອງພະນັກງານວິຊາການທີ່ສັງກັດໃນອົງກອນຕົນເອງ.
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະພາກວິຊາ

ປທ. ນິພົນ ວໍລະຈັກ (Nyphonh VOLACHACK, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
n.volachack@nuol.edu.la

ປອ. ສູນທອນ ສິງສຸໂພ (Sounthone Singsoupho, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ທໍລະນີຟີຊິກ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
singsoupho@nuol.edu.la, singsoupho@yahoo.com

ປທ. ສັກໄຊ ໂສມປະເສີດ (Sackxay SOMPASERTH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີທໍລະນີ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
s.sompasert@nuol.edu.la; sackxay@yahoo.com

ພາກວິຊາຟີຊິກສາດ ປະກອບດ້ວຍ 05 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກສາດທົ່ວໄປ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ສອນໄຊ ໄຊເຮືອງສີ (Sonexay XAYHEUNGSY, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
sonexaysy@gmail.com

ປອ. ແຫຼມທອງ ລັດດາວົງ (Lemthong LATHDAVONG, Ph.D)

PhD in Physics

ຄະນະບໍດີ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
l.lathdavong@nuol.edu.la

ປທ. ໄພວັນ ປັດຖາ (Phayvanh PHADTHA MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກສາດທົ່ວໄປ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
p.padtha@nuol.edu.la

ນ. ພູແກ້ວ ຖາທິລາດ(Phoukeo THATHILATH, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2. ໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິດສາດພື້ນຖານ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ໄພທູນ ທະວີໄຊ (Phaythoun THAVIXAY. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິກສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
phthavixay@gmail.com

ປຕ. ນ.ສົມດວນ ພົມມະວັນ (Somdouan PHOMMAVANH, MSc)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິກສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ
52128@nuol.edu.la

3. ໜ່ວຍວິຊາວັດສະດຸສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ.ຄໍາປອນ ມູນພູມີ (Khampone MOUNPHOUMY, MSc)

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
k.moonphumy@nuol.edu.la

ປອ. ແສງທອງ ບຸນຍະວົງ (Sengthong BOUNYAVONG, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
sengthongdocs@gmail.com

ປທ. ນ.ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (Phouvanh SOUKSOMVANG. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
vanh160971@yahoo.com

ປທ. ນິພົນ ວໍລະຈັກ (Nyphonh VOLACHACK, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
n.volachack@nuol.edu.la

ປທ. ບຸນຄົງ ແກ້ວມູນລັດ (Bounkhong KEOMOUNLATH, MSc)

ປະລີນຍາໂທ ສາຂາ ຟິຊິກສາດນໍາໃຊ້

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
52125@nuol.edu.la

4. ໜ່ວຍວິຊາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ທ່ຽງສະໜອນ ຊວ້ານສວນດາວ (Thiengsamone XOUANSOUANDAO, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
thieng.xsd@gmail.com

ປອ. ສູນທອນ ສິງສຸໂພ (Sounthone Singsoupho, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ທໍລະນີຟີຊິກ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
singsoupho@nuol.edu.la, singsoupho@yahoo.com

ປທ. ສັກໄຊ ໂສມປະເສີດ (Sackxay SOMPASERTH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີທໍລະນີ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
s.sompasert@nuol.edu.la; sackxay@yahoo.com

ທ່ານ ວຽງທອງ ໄຊຍະວົງ (Vingthong XAYYAVONG, MSc)

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

5. ໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກນິວເຄລຍ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ສົມສະຫວາດ ເລືອງຕະກຸນ (Somsavath LEUANGTAKOUN, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊີກນິວເຄລຍ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກນິວເຄລຍ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
s.leuangtakoun@nuol.edu.la

ປທ. ໄກສອນ ສົນທິກຸມມານ (Kaisone SONTHIKOUMMAN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ

ຫົວໜ້າ

ປອ. ສົມສະຫວາດ ເລືອງຕະກຸນ (Somsavath LEUANGTAKOUN, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊີກນິວເຄລຍ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກນິວເຄລຍ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
s.leuangtakoun@nuol.edu.la

ອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ຫົວໜ້າ

ປທ. ນ.ຄໍາປອນ ມູນພູມີ (Khampone MOUNPHOUMY, MSc)

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
k.moonphumy@nuol.edu.la

ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ

ຫົວໜ້າ

ປອ. ສອນໄຊ ໄຊເຮືອງສີ (Sonexay XAYHEUNGSY, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
sonexaysy@gmail.com

ປທ. ທ່ຽງສະໜອນ ຊວ້ານສວນດາວ (Thiengsamone XOUANSOUANDAO, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
thieng.xsd@gmail.com