1.    ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຊື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາເອກ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ
 • ຊື່ພາສາອັງກິດ: Doctor of Philosophy of Science Program in Chemistry

2.    ຊື່ປະກາສະນີຍາບັດ

 • ຊື່ພາສາລາວ    ຊື່ເຕັມ:  ປະລິນຍາເອກ ເຄມີສາດ,  ຊື່ຫຍໍ້:   ປອ. ຄມ.
 • ຊື່ພາສາອັງ​ກິດ​   ຊື່ເຕັມ: Doctor of Philosophy in Chemistry,  ຊື່ຫຍໍ້:    Ph.D. Chem.  

3.    ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

   ພາກວິຊາເຄມີສາດ, ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

   ໂທ​ລະ​ສັບ: 021 770 173, 020 5699 5449, 020  5573 8857, 020 5505 0288, 020 5504 3779, 020 5983 3350

   ແຟກ: 021 770 173

   ອີເ​ມລ: k.phomkeona@nuol.edu.la; phengxay@hotmail.com; vnchounlamany@gmail.com;  s.kongmany@nuol.edu.la; vongdeth@yahoo.com

4.    ປັດຊະຍາ

ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2025,  ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບສູງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກວິທະຍາສາດ ສາຂາເຄມີສາດ ເປັນຫຼັກສູດທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ລະດັບປະລິນຍາເອກ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງທາງດ້ານເຄມີສາດທີ່ສາ ມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໃນຂະແໜງການ​ເຄມີສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ສາ​ມາ​ດເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາວຽ​ກ​ງານ​ດ້ານ​​​ເຄມີສາດ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິບັດ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ, ມີທັດສະນະແຮງງານ, ຮູ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ວາງອອກ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ ຍັງສາມາດ ສິດສອນເຄມີສາດໃນ​ລະດັບສູງ ຢູ່ຕາມສະຖານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໄປຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ເຄມີສາດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

5.    ຈຸດປະສົງ

    ຫຼັກສູດລະ​ດັບ​ປະລິນຍາເອກ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ:

 1. ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີສິນທຳປະຕິບັດ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີຄວາມ ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ມີຄວາມສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ, ຮູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮູ້ຮັກ ແລະ ອານຸລັກຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມເປັນຊາດລາວ (ຕາມ 03 ລັກສະນະ ແລະ 05 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ)
 2. ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເຄມີສາດ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຮັກອາຊີບຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ ດັ່ງນີ້:
  1. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, ກຳແໜ້ນດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ, ທັກສະ, ວິທີການ ແລະ  ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຄມີສາດຢ່າງເປັນລະບົບ, ກວ້າງຂວາງ-ເລິກເຊິ່ງ;
  1. ມີຄວາມສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດເຄມີສາດ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສາມາດໜູນໃຊ້ໃນວຽກງານ ຕົວຈິງໄດ້;
  1. ສາມາດລົງເລິກທາງດ້ານເຄມີສາດ ແລະ ສາມາດສອນເຄມີສາດໃນລະດັບສູງໄດ້ດີ.

6. ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້  ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

6.1 ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້

         ພາຍຫຼັງສໍາເລັດຫຼັກສູດລະ​ດັບ​ປະລິນຍາເອກວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ ນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

 6.1.1 ດ້ານຄວາມຮູ້

 • ຮຽບຮຽງທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ການ​ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນລະບົບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາທີ່​ກ່ຽ​ວ​ຂ້​ອງ​ທາງດ້ານ​​ເຄ​ມີ​;
  • ຈຳແນກປະເພດເຄື່ອງມືຂັ້ນ​ສູງໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງເຄມີສາດເພື່ອໝູນ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ​ສ້າງ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ ແລະ ອະທິບາຍປະກົດການທາງທຳມະຊາດ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍ​ຫຼັກ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ເຄ​ມີ.

 6.1.2 ດ້ານທັກສະ

 • ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຄວາມຮູ້ທາງ​ທິດ​ສະ​ດີ, ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ວິ​ໄຈ​​ທາງດ້ານ​ເຄ​ມີ​ສາດ​ ເຂົ້າໃນ ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ​​ທີ່ກ່ຽ​ວຂ້​ອງ​​, ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ວິ​ເຄາະ​​ຂໍ້​ມູນ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ແລະ ​ມີ​ຫົວຄິດປະ​ດິດ​​ສ້າງ​ໃນ​ການອ​ອກແບບ​ການ​​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ໄຈ​ໂດຍໃຊ້ວິທີການທາງເຄມີສາດເພື່ອແກ້ບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີເຫດຜົນ.

6.1.3 ດ້ານການນໍາໃຊ້

 • ນຳໃຊ້ທິດສະດີ, ຫຼັກການທາງດ້ານເຄມີສາດ, ເຄື່ອງມືວິ​ໄຈ​ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ຂັ້ນ​ສູງ​ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ ເຂົ້າໃນ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມ​ທັງ​ແກ້ໄຂບັນຫາທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ທີ່ເກີດຂື້ນ.
  • ອ​ອກ​ແບບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ປະ​ດິດ​​ສ້າງນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​, ​​ສອນເຄມີສາດຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆ

6.1.4 ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ

 • ສະແດງອອກເຖິງການມີຈັນຍາທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການມີ ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເຄມີສາດ ລວມທັງການຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ;
  • ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະໄດ້ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີພາວະ ການເປັນຜູ້ນຳ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

     ພາຍຫຼັງສຶກສາຈົບຫຼັກສູດນີ້ແລ້ວ ນັກສຶກສາ ສາມາດ:

 • ເປັນ​ນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິໄຈ, ຊ່ຽ​ວ​ຊານ, ນັກອະນຸລັກສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ​, ທີ່ປຶກສາທາງເຄ​ມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຈານສອນເຄມີສາດຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ​ ອື່ນໆ​ 
  • ປະ​ກ​ອບ​ອາຊີບ​ໃນດ້ານ​ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ​ຂະແໜງ​ການ​ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ,  ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7. ກໍານົດເວລາການເປີດສອນ

ການເປີດສອນຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນໃນຊຸດສຶກສາ 2022-2025 ແລະ ຈະມີການ ປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັງຈາກຊຸດສຶກສາທີ 1 ໃກ້ຈະສຳເລັດການສຶກສາ ແລ້ວສືບຕໍ່ ຮັບນັກສຶກສາຊຸດທີ 2.

8. ຄາດຄະເນແຜນຮັບນັກສຶກສາ

ການຮັບນັກສຶກສາແມ່ນຮັບເປັນຊຸດສຶກສາ, ແຕ່ລະຊຸດສຶກສາຄາດວ່າຈະຮັບນັກສຶກສາໄດ້ຈໍານວນບໍ່ເກີນ 7 ຄົນ. ຫຼັງຈາກການສຶກສາໃນຊຸດທີ 1 ໃກ້ຈະສຳເລັດ ຈະມີການປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ແລ້ວຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຮັບນັກສຶກສາຊຸດ ທີ 2, ລາຍລະອຽດແຜນການຮັບນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະຊຸດສຶກສາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊຸດທີ 1 ແຕ່ ປີ 2022-2025

ສົກສຶກສາ ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ລວມ ຄາດຄະເນນັກສຶກສາຈະຈົບ
2022-2023 7     7 0
2023-2024   7   7 0
2024-2025     7 7 7

ຊຸດທີ 2 ແຕ່ ປີ 2025-2028

ສົກສຶກສາ ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ລວມ ຄາດຄະເນນັກສຶກສາຈະຈົບ
2025-2026 7     7 0
2026-2027   7   7 0
2027-2028     7 7 7

9. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 19 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາເອກ, ຜູ້ເຂົ້າ ສຶກສາໃນ ຫຼັກສູດລະ​ດັບ​ປະລິນຍາເອກ ສາ​ຂາເຄ​ມີ​ສາດ​ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດ່ັງນີ້:

 • ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ໃນສາຂາວິຊາເຄມີສາດ ຫຼື ​ສາ​ຂາ​ວິ​ຊາ ​ທີ່​ກ່ຽ​ວ​ຂ້​ອງ ​ທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (CGPA) 3.00 ຂຶ້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດລະດັບດີ ສາມາດ ຂຽນ ແລະ ນຳສະເໜີບົດເປັນພາສາອັງກິດໄດ້;
  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄມີສາດ ເຊັ່ນ: ສາຂາ ວິທະຍາສາດສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ​, ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ສາດ,  ກະ​ເສດ​ສາດ, ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກ​ອນນ້ຳ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ແພດ​ ແລະ ການ​ຢາ ແລະ ອື່ນໆ​​, ຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ 15-30 ໜ່ວຍກິດ ຕາມສາຂາວິຊາ ໂດຍບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ໃນລະດັບດີ ຕາມການກຳນົດ ໃນຫຼັກສູດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ;
  • ສຳລັບຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາເຄມີສາດໃນຮູບແບບທີ 3 ທີ່ຂຽນບົດສຶກສາເອກະ ລາດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິທີວິທະຍາການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ໂດຍບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ;
  • ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດໄວ້.

10.  ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ເຂົ້າສຶກສາ

ວິທີຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ເຂົ້າສຶກສາແມ່ນພິຈາລະນາ ແລະ ອີງໃສ່:

 1. ຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ;
 2. ສອບເສັງຄັດເລືອກໃນຮູບແບບການຂຽນ, ສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ (Concept note) ຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງຄະນະກຳມະການທີ່ເປັນອາຈານປະຈຳໃນຫຼັກສູດຈະຄັດເລືອກຕາມຄວາມຊຳນານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ອາຈານທີ່ຈະຮັບເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ;
 3. ສອບເສັງພາສາອັງກິດ.

11.  ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

 • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຮູບແບບ 2 (ແມ່ນຮູບແບບການສຶກສາທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຮຽນພາກທິດສະດີ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ) ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ) ແຕ່ບໍ່ເກີນ 6 ປີ (12 ພາກຮຽນ) ໃນນັ້ນ 1 ປີ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ, 1 ພາກຮຽນມີ 5 ເດືອນ(20 ອາທິດ) ແລະ ໃຫ້ມີໄລຍະຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ (ມີພັກແລ້ງ), ຮຽນເຕັມເວລາ.
  • ສອນເປັນລະບົບໜ່ວຍກິດ ໃນແຜນການຮຽນ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 58 ໜ່ວຍກິດ, ໃນນັ້ນພາກຮຽນໜຶ່ງ ມີ
  • ໄລຍະຮຽນທັງໝົດ 20 ອາທິດ
  • ໃຊ້ເວລາ 3 ປີ ລາຍລະອຽດຄິດໄລ່ຕາມໜ່ວຍກິດ ຂອງແຕ່ລະພາກຮຽນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນແຜນການຮຽນ-
  • ການສອນ, ການກໍານົດການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
 • ໜຶ່ງປີຮຽນແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ ແລະ 1 ພາກຮຽນມີ 5 ເດືອນ ຫຼື 20 ອາທິດ (ຮຽນຕົວຈິງ 9 ວິຊາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ທຳອິດ),ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ 3 ປີ (ນັບແຕ່ ລົງທະບຽນເປັນນັກສຶກສາ)
 • ຮຽນຕົວຈິງ                                        64 ອາທິດ (ຮຽນ 2 ປີ ຫຼື 4 ພາກຮຽນ)
 • ແຮວັນພັກ                                         4    ອາທິດ (ພາກຮຽນລະ 1 ອາທິດ)
 • ແຮສອບເສັງ                                4    ອາທິດ (ພາກຮຽນລະ 1 ອາທິດ)
 • ສອບເສັງ                                           8    ອາທິດ (ພາກຮຽນລະ 2 ອາທິດ)
 • ວິທະຍານິພົນ                                   3 ປີ ຫລື 6 ພາກຮຽນ
 • ຕອນເຊົ້າເລີ່ມເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 11:30 ໂມງ, ຕອນແລງເລີ່ມ 13:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ.

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາຈົນຈົບແມ່ນ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ) ແຕ່ບໍ່ເກີນ 6 ປີ (12 ພາກຮຽນ). ກໍລະນີນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດສຳເລັດການຮຽນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ (3 ປີ) ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາສະຖານະພາບ ນັກສຶກສາໄດ້ບໍ່ເກີນ 3 ສົກສຶກສາ (6 ພາກຮຽນ), ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮັກສາສະຖານະພາບເປັນນັກສຶກສາ ຕາມລະບຽບຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

13. ເນື້ອໃນໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

       ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາເອກວິທະຍາສາດ ສາຂາເຄມີສາດ ແມ່ນ ການສຶກສາທີ່ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ການຮຽນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໂດຍມີການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມ ທີ່ສິດສອນ ໃນຫຼັກສູດ ມີທັງໝົດ 58  ໜ່ວຍກິດ, ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ໝວດວິຊາບັງຄັບ                                                                9      ໜ່ວຍກິດ
 2. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                                 9      ໜ່ວຍກິດ
 3. ວິທະຍານິພົນ(ວິຊາບັງຄັບ)                                               40      ໜ່ວຍກິດ

                                 ລວມ                                                    58     ໜ່ວຍກິດ

ແຜນ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ

ປີທີ 1, ພາກຮຽນທີ 1

  ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208RM121

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ

2(1-2-3)

208AI126

ວິ​ເຄາະ​​ເຄື່ອງ​ມືຂັ້ນ​ສູງ

3(2-2-5)

208XX13X

ວິຊາເລືອກ​ 1

3(2-2-5)

208SN122

ສຳ​ມະ​ນາ 1

1(0-2-1)

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

2(0-0-6)

ລວມ

11(5-8-20)

 

ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຮຽນ-ການສອນທຸກຢ່າງ ທີ່ອາຈານສອນວິຊານັ້ນໆກຳນົດໄວ້ (ລວມທັງການເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ, ການເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງ ອາຈານສອນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ, ການສອບເສັງກາງພາກ ແລະ ເສັງທ້າຍພາກ). ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ ແລະ ​ທົບ​ທວນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ກ່ຽ​ວ​ຂ້​ອງກັບ​ຫົວ​​ຂໍ້ທີ່​ຈະ​​​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ.

 

ປີທີ 1, ພາກຮຽນທີ 2

 

  ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208SN123

ສຳ​ມະ​ນາ 2

1(0-2-1)

208XX13X

ວິຊາເລືອກ​ 2

3(2-2-5)

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

4(0-0-12)

ລວມ

8(2-4-18)

 

ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຮຽນ-ການສອນທຸກຢ່າງທີ່ອາຈານສອນວິຊານັ້ນໆກຳນົດໄວ້ (ລວມທັງການເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ, ການເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງອາຈານສອນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ, ການສອບເສັງກາງພາກ ແລະ ເສັງທ້າຍພາກ). ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ ແລະ ​ທົບ​ທວນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ກ່ຽ​ວ​ຂ້​ອງກັບ​ຫົວ​​ຂໍ້ທີ່​ຈະ​​​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ປ້​ອງ​ກັນບົດ​ສະ​ເໜີ​ວິ​ທະ​ຍາ​ນິ​ພົນ (proposal) ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລ​ອງ. ​​​

 

ປີທີ 2, ພາກຮຽນທີ 1

 

 ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208SN124

ສຳ​ມະ​ນາ 3

1(0-2-1)

208XX13X

ວິຊາເລືອກ​ 3

3(2-2-5)

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

6(0-0-18)

ລວມ

10(2-4-24)

 

ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຮຽນ-ການສອນທຸກຢ່າງ ທີ່ອາຈານສອນວິຊານັ້ນໆກຳນົດໄວ້ (ລວມທັງການເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ, ການເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງ ອາຈານສອນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ, ການສອບເສັງກາງພາກ ແລະ ເສັງທ້າຍພາກ). ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລ​ອງ ແລະ ກະ​ກຽມ​ສົ່ງ​ບົດ​ຄວາມ​ວິ​ຊາ​ການ ເພື່ອ​ນຳ​​ສະ​ເໜີ​ໃນກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຫຼື ເຜີຍ​​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານພາຍ​ໃນ ຫຼື ​ສາ​ກົນ​. ​​​​

 

ປີທີ 2, ພາກຮຽນທີ 2

 ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208SN125

ສຳ​ມະ​ນາ 4

1(0-2-1)

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

8(0-0-24)

ລວມ

9(0-2-25)

ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຮຽນ-ການສອນທຸກຢ່າງ ທີ່ອາຈານສອນວິຊານັ້ນໆກຳນົດໄວ້ (ລວມທັງການເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ, ການເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງ ອາຈານສອນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ, ການສອບເສັງກາງພາກ ແລະ ເສັງທ້າຍພາກ). ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລ​ອງ, ນຳ​​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ໃນກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ສົ່ງ​ບົດຄວາມ​ວິຊາການເພື່ອ​ເຜີຍແຜ່ໃນ​ວາ​ລະ​ສານພາຍໃນ ຫຼື ​ສາ​ກົນ

  

ປີທີ 3, ພາກຮຽນທີ 1

 ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

10(0-0-30)

ລວມ

10(0-0-30)

 ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລ​ອງ, ນຳ​​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ໃນກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ສົ່ງ​ບົດຄວາມ​ວິຊາການເພື່ອ​ເຜີຍແຜ່ໃນ​ວາ​ລະ​ສານພາຍໃນ ຫຼື ​ສາ​ກົນ​. ​​​​​​​

 

ປີທີ 3, ພາກຮຽນທີ 2

 

 ລະ​ຫັດ​ວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍ​ກິດ

208TH121

ວິທະຍາ​ນິພົນ

10(0-0-30)

ລວມ

10(0-0-30)

ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ: ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້​ອງ​ໄດ້ປຶກ​ສາຫາ​ລື ກັບ​ອາ​ຈານ​ທີ່​ປືກ​ສາ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລ​ອງ, ນຳ​​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ໃນກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ສົ່ງ​ບົດຄວາມ​ວິຊາການເພື່ອ​ເຜີຍແຜ່ໃນ​ວາ​ລະ​ສານພາຍໃນ ຫຼື ​ສາ​ກົນ​ ແລະ ປ້​ອງ​ກັນບົດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ນິ​ພົນ. ​ ​​​​​​