ຈໍານວນນັກຄົ້ນຄວ້າດີເດັ່ນຂອງບັນດາພາກວິຊາຕ່າງໆ
ທີ່ມີຜົນງານຄົ້ນຄວ້າດີເດັ່ນໃນ ຄວທ, ມຊ ແລະ ສາກົນ (ຖານຂໍ້ມູນ Scopus)

ລໍາດັບ
ປະຈໍາປີ
ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
ຟີຊິກສາດ
ເຄມີສາດ
ຊີວະວິທະຍາ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ລວມ
1
2016
0
1
2
1
0
4
2
2020
2
4
2
10
3
21
3
2021
0
1
1
4
0
6