ປຕ. ສຸທິຍາ ແກ້ວວິຈິດ (Southiya KEOVICHIT, MBa)

ປຕ. ສຸທິຍາ ແກ້ວວິຈິດ (Southiya KEOVICHIT, MBa)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ

ໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

  ການສຶກສາ:

  • ປຕ ສາຂາ ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ ຄະຄະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. Numerical Methods for solving linear and Nonlinear Minimization Problems

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate