ປທ. ນ. ປິ່ນຄໍາ ທານະວັນ (Pinkham THANAVANH, MSc)

ປທ. ນ. ປິ່ນຄໍາ ທານະວັນ (Pinkham THANAVANH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ວິເຄາະຄະນິດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2019, ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄະນິດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຟຣີນເດີ, ປະເທດອົດສະຕາລີ
  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2005, ສາຂາ ຄະນິດສາດ ແລະ ຄອມພີວເຕີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະເທດລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄະນິດສາດ ໄປສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດ: ຄະນິດສາດ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການແພດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ການປະເມີນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈລູກຄ້າ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການແຂ່ງຂັນທາງການທະຫານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜົນງານການຄົ້ນຄ້ວາ:

  1. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ສອນໄຊ ຊົງວິໄລ, ປານທອງ ວົງບຸນສີ, ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ ແລະ ປິ່ນຄໍາ ທານະວັນ. (2020). ການນໍາໃຊ້ຄອນກຣູເອນສ໌ ກວດສອບຕົວເລກຜິດພາດຂອງລະຫັດສິນຄ້າ, Proceeding ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຫຼັ້ມປີ 2020 ໜ້າ 28-37.
  2. Kedtysack XAYXANADASY, Bounmy KHAMINSOU, Pinkham THANAVANH and Phailin PHOSIPONG. (2021). Cryptography for Information, Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume7, Page19-28.
  3. Sonexay Songvilay, Thongsouk Saybounheaung, Innavanh Namkhaluck, Pinkham Thanavanh and Kaisone Viengthany. (2021). Formulas for some restricted partition functions. Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 7, Page126-139.
  4. Sonexay Songvilay, Thongsouk Saybounheaung, Innavanh Namkhaluck, Pinkham Thanavanh, Phuangmaly Siharath, Parnthong Vonbounsy and Sonephanom Sengthavideth. (2022). The use generating function and cyclotomic polynomials to discover and prove some new restricted integer partitions. Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 8, Page 262-270.

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate