ປທ. ນ.ສຸໄພວີ ທິບພະວົງ (Souphaivy THIPPHAVONG,MSc)

ປທ. ນ.ສຸໄພວີ ທິບພະວົງ (Souphaivy THIPPHAVONG,MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
s.thipphavong@nuol.edul.a

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2019 ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. xxxx
  2. xxxxxxxxx
  3. xxxxxxxxxxxxxx

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate