ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-56358387

  ການສຶກສາ:

 • ປະລິນຍາເອກ, ຈົບປີ 2015, ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດ, ປະເທດໄທ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ນິເວດວິທະຍາ  ແລະ ການອະນຸລັກ ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນ້ຳ ແລະ ສັດເລືອຄານໃນ ສປປ ລາວ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

 1. Phimmachak, S., S. J. Richards, N. Sivongxay, S. Seateun, Y. Chuaynkern, S. Makchai, H. E. Som, and B. L. Stuart. 2019. A new caruncle-bearing fanged frog (Limnonectes: Dicroglossidae) from Laos and Thailand. ZooKeys, 846: 133 – 156.  https://doi.org/10.1043/0363-6445-26.3.487.
 2. Grismer L.L, Wood JR.P.L,  Grismer, J.L, Quah, E.S.H, Thy. N, Phimmachak, S, Sivongxay, N,  Seateun, S and B.L. Stuart. 2019. Geographic structure of genetic variation in the Parachute Gecko Ptychozoon lionotum Annandale, 1905 across Indochina and Sundaland with descriptions of three new species. Zootaxa. 4638 (2): 151–198. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4638.2.1
 3. Eliades, S. J., S. Phimmachak, N. Sivongxay, C. D. Siler, and B. L. Stuart. 2019. Two new species of Hemiphyllodactylus (Reptilia: Gekkonidae) from Laos. Zootaxa 4577(1): 131-147. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4577.1.8
 4. Phimmachak, S., N. Sivongxay, S. Seateun, S. Yodthong,  A. Ruiirawan, T. Neang, A. Aowphol and  B.L. STUART. 2018. A new Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern Laos,. Zootaxa 4375 (3): 325–340. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4375.3.2
 5. Sivongxay, N., Davankham, M., Phimmachak, S.,Phoumixay, K  and Stuart, B.L. 2016.  A new small-sized Theloderma (Anura: Rhacophoridae) from Laos. Zootaxa. 4147 (4): 433 – 442. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4147.4.5
 6. Rowley, J.J.L., C.R. Shepherd, B.L. Stuart, T.Q. Nguyen, H.D. Hoang, T.P. Cutajar, G.O.U. Wogan, and S. Phimmachak. 2016. Estimating the global trade in Southeast Asian newts. Biological Conservation 199: 96–100. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.05.001
 7. Phimmachak, S., B.L Stuart, and A. Aowphol. 2015. Ecology and natural history of the knobby newt Tylototriton podichthys (Caudata: Salamandridae) in Laos. Raffles Bulletin of Zoology. 63: 389–400. https://lkcnhm.nus.edu.sg/wp-content/uploads/sites/10/app/uploads/2017/06/63rbz389-400.pdf
 8. Phimmachack, S., A. Aowphol, and B.L. Stuart. 2015. Morphological and molecular variation in Tylototriton (Caudata: Salamandridae) in Laos, with description of a new species. Zootaxa. 4006 (2): 285–310. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4006.2.3
 9. Stuart, B.L., Rowley, J.J.L., Phimmachak, S., Aowphol. A and Sivongxay. N.  2014. Salamander protection starts with the newt. Letters. 346: 1067  DOI: 10.1126/science.346.6213.1067-a
 10. Stuart, B.L., S. Phimmachak, S. Seateun and J.A. Sheridan. 2013. A new Philautus (Anura: Rhacophoridae) from northern Laos allied to P. abditus Inger, Orlov and Darevsky, 1999. Zootaxa. 3745 (1): 073–083. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3745.1.6
 11. Chunco, A.J., S. Phimmachak, N. Sivongxay, and B.L. Stuart. 2013. Predicting environmental suitability for a rare and threatened species (Lao Newt, Laotriton laoensis) using validated species distribution models. PLOS ONE 8 (e59853): 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059853
 12. Phimmachak, S., B.L. Stuart, and N. Sivongxay. 2012. Distribution, natural history, and conservation of the Lao Newt Laotriton laoensis (Caudata: Salamandridae). Journal of Herpetology 46:120–128. https://doi.org/10.1670/11-044
 13. Stuart, B.L., S. Phimmachak, S. Seateun, and N. Sivongxay. 2012. A new Leptobrachium (Anura: Megophryidae) from the highlands of southeastern Laos. Zootaxa 3155: 29-37. HTTPS://WWW.MAPRESS.COM/ZOOTAXA/2012/F/ZT03155P037.PDF
 14. Swei, A., J.J.L. Rowley, D. Rödder, M.L.L. Diesmos, A.C. Diesmos, C.J. Briggs, R. Brown, T.T. Cao, T.L. Cheng, R.A. Chong, B. Han, J.-M. Hero, H.D. Hoang, M.D. Kusrini, D. T.T. Le, J.A. McGuire, M. Meegaskumbura, M.-S. Min, D.G. Mulcahy, T. Neang, S. Phimmachak, D.-Q. Rao, N.M. Reeder, S.D. Schoville, N. Sivongxay, N. Srei, M. Stöck, B.L. Stuart, L.S. Torres, D.T.A. Tran, T.S. Tunstall, D. Vieites, and V.T. Vredenburg. 2011. Is chytridiomycosis an emerging infectious disease in Asia? PLoS ONE 6(8): 23179. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023179
 15. Hallam, C.D., B.L. Stuart, S. Phimmachak, and N. Sivongxay. 2011. Geographic distribution: Mantheyus phuwuanensis. Herpetological Review 42(1): 112.
 16. Stuart, B.L., R.H. Bain, S. Phimmachak, and K. Spence. 2010. Phylogenetic systematics of the Amolops monticola group (Amphibia: Ranidae), with description of a new species from northwestern Laos. Herpetologica 66(1): 52-66. https://doi.org/10.1655/08-073.1
 17. Stuart, B.L., S. Phimmachak, N. Sivongxay, and W.G. Robichaud. 2010. A new species in the Tylototriton asperrimus group (Caudata: Salamandridae) from central Laos. Zootaxa 2650: 19-32. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.2650.1.2
 18. Rowley, J.J.L., B.L. Stuart, S.J. Richards, S. Phimmachak, and N. Sivongxay. 2010. A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Laos. Zootaxa 2681: 35-46.  https://doi.org/10.11646/zootaxa.2681.1.3
 19. Rowley, J., R. Brown, R. Bain, M. Kusrini, R. Inger, B. Stuart, G. Wogan, T. Neang, T. Chan-ard, T.T. Cao, A. Diesmos, D.T. Iskandar, M. Lau, M.T. Leong, S. Makchai, T.Q. Nguyen, and S. Phimmachak. 2010. Impending conservation crisis for Southeast Asian amphibians. Biology Letters 6: 336-338. https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0793.
 20. Phimmachak, S., and S. Phommakone. 2005. Comparison of three feeding formulas with Pangasius hypophthalmus at Ban Hat Station, Khong District, Champassak Province, Lao PDR. Proceedings of 7th Technical Symposium on Mekong Fisheries Ubon Ratchathani, Thailand.  http://archive.iwlearn.net/mrcmekong.org/download/free_download/proceedings_7TechSym/paper23-Comparison-of-3-feeding-formulas.pdf
 21. Phimmachak, S., and S, Chanthavong. 2003. A survey of aquatic animal health problems affecting small-scale aquaculture production and fisheries in Lao PDR. Proceedings of 6th Technical Symposium on Mekong Fisheries Champasack, Lao PDR. http://archive.iwlearn.net/mrcmekong.org/download/free_download/proceedings_6TechSym/Paper6-survey_of_aquatic.pdf.

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate