ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຜຸ້ຊ່ວຍອາຈານ

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2010, ສາຂາ Information Technology, Khon Kaen University, Thailand
  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2006, ສາຂາ Education English (Special Programme), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສປປ ລາວ
  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2002, ສາຂາ Mathematics and Computer Science, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສປປ ລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

– Semantics Web
– Computer Network and Security

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ-ສືບຄົ້ນປະຫວັດນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນມະຫາວິທະນາໄລແຫ່ງຊາດ
  2. ການພັດທະນາ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຈັດການຮຽນ-ການສອນ (Media Learning Development and Assessment Using Learning Management System (LMS))
  3. ຜົນຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມະຊິກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ກໍລະນີສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດຖະບານ) (Effect of enhancing capacity of women union member on work efficiency at higher education institutions (Case study: Lao government Universities))

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate