ປທ. ນ.ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (Phouvanh SOUKSOMVANG. MSc)

ປທ. ນ.ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (Phouvanh SOUKSOMVANG. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
vanh160971@yahoo.com

  ການສຶກສາ:

 • ປະລິນຍາຕີ + ໂທ, ຈົບປີ 1993 , ສາຂາ ຟີຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູ ເມືອງ ວາໂຣແນັສ ອາດີດ ສະຫະພາບໂຊວຽດ(ປະເທດ ລັດເຊຍ )

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ວັດສະດຸສາດ, ຟີຊິກສາດ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

 1. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ,ພີມໂພ ຫຼວງຫຼາດ, ສົມສະຫວາດ ເລືອງຕະກຸນ ແລະ ບຸນຄົງ ແກ້ວມູນລັດ (2016). ສຳຫຼວດຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮຽນວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ກໍລະນີສຶກສາ: ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມສ. ໜອງດ້ວງ, ມສ ໂນນສະອາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັຈນ ແລະ ມສ. ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
  ວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ທີ 11, ທັນວາ 2016, ໜ້າ180-189.
 2. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ, ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ທອງລຸນ ວິໄລທອງ, ອິນນາວັນ ນາມຄະລັກ, ເພັດສະໝອນ ຄູນສະຫວັດ (2016). ສຶກສາຄວາມພ້ອມຂອງນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຕໍ່ກັບການຮຽນແບບລະບົບ E-Learning.ກໍລະນີສຶກສາ: ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.
  ວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ທີ 11, ທັນວາ 2016, ໜ້າ151-160.
 3. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (2021). ການນໍາໃຊ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດສາມັນຂັ້ນໜຶ່ງເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໃນວັດຖຸແຂງ,
  Souphanouvong University Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN2521-0653, V7, Issue 2. July-December 2021. Page 339-350.
 4. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ, ແສງທອງ ບຸນຍະວົງ, ນິພົນ ວໍລະຈັກ, ໄພວັນ ປັດຖາ ແລະ ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ (2022), ຄຸນສົມບັດຂອງເຊຣາມິກດອກກັນໄຟທີ່ໄດ້ຈາກດິນຂາວບ້ານຖິ່ນຄໍາ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, Souphanouvong University Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN2521-0653, Volume 8, Issue 1. Jan – Jun 2022. Page 188-196.
  http://www.su-journal.com/browse_article/journal.php?jour_issue=1&&jour_volumn=7

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate