ປຕ. ພຸດທະວັນ ປັດຖາ (Pouthaban PADTHA, BSc)

ປຕ. ພຸດທະວັນ ປັດຖາ (Pouthaban PADTHA, BSc)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2014, ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

xxxxx

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. xxxxx

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate