ປທ. ໄພວັນ ປັດຖາ (Phayvanh PHADTHA MSc)

ປທ. ໄພວັນ ປັດຖາ (Phayvanh PHADTHA MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກສາດທົ່ວໄປ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
p.padtha@nuol.edu.la

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, 1999, ສາຂາ ຟີຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ
  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 1988, ສາຂາ ຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

Superconductor, Solar energy, Astronomy.

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. N.Hompannga, P.Padtha, K.Saykhambay and T.Xuansouandao (2008), Fabrication of YBCO Superconductors to testing of Meissner effect and Critical Temperature (Tc) Vol.1No.1 NPRU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,2008 Page 1 to 5. Nakhon Pathom Rajabhat University.
    Thailand NPRU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nakhon Pathom Rajabhat University.Thailand
  2. ວາດສະໜາ ຄຳວົງສາ, ສົມສະຖິດ ແກ້ວພິລາວົງ ກິ່ງແກ້ວ ສາຍຄຳໃບ ແລະ ໄພວັນ ປັດຖາ (2010), Assessment of Solar energy potentials for Lao. PDR Vol.1, NUOL Journal of 2010 NUOL
  3. ຄຳປອນ ມູນພູມີ, ວາດສະໜາ ຄຳວົງສາ, ນິພົນ ວໍລະຈັກ, ໄພວັນ ປັດຖາ (2016) Design for built the solar oven Vol.11, NUOL Journal of 2016 NUOL
  4. ວິໄລສັກ ສີໂຄດວົງສາ, ທອງລຸນ ວິໄລທອງ, ແກ້ວ ຕຽງມະນີ ແລະ ໄພວັນ ປັດຖາ (2020), ສະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງຂອງຄູສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ,
  5. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ, ແສງທອງ ບຸນຍະວົງ, ນິພົນ ວໍລະຈັກ, ໄພວັນ ປັດຖາ ແລະ ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ (2022), ຄຸນສົມບັດຂອງເຊຣາມິກດອກກັນໄຟທີ່ໄດ້ຈາກດິນຂາວບ້ານຖິ່ນຄໍາ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, Souphanouvong University Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN2521-0653, V8, p188-196

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate