ປທ. ມູນພີນ ພອນປັນຍາ (Mounphine PHONEPANYA, MSc)

ປທ. ມູນພີນ ພອນປັນຍາ (Mounphine PHONEPANYA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
mphonepanya@nuol.edu.la

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2017, ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ(computer science)

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ສຶກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນພືດສັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຄສລ2, ຕີພີມໃນວາລະສານ ມຊ

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate