ປທ. ຂັນຄຳ ວົງສະຫວ່າງ (Khankham Vongsavang, MSc)

ປທ. ຂັນຄຳ ວົງສະຫວ່າງ (Khankham Vongsavang, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ວິເຄາະຄະນິດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2017, ສາຂາ ຄະນິດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະເທດລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ການວິເຄາະທາງຄະນິດສາດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດພາກສ່ວນ (ຈຳລອງແບບທາງດ້ານເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ)

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູ, ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີ, ຜຸຍ ສຸກສົມຫວັງ, ພິດສະໄໝ ມູລະດົກ, ຂັນຄໍາ ວົງສະຫວ່າງ, ບົວສີ ດວງສະຫວັນ, ຄໍາສະຫຍຸຍ ໄຊຍາລາດ, ຄໍາຜຸ ອິນທະວອນ, ພູວົງ ໂພທິສານ ແລະ ສະລັນທອນ ບົວລົມ.  (2020). ສຶກສາແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ  ດ້ວຍແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ. ວາລະສານ Proceeding ກອງປະ ຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ລະດັບຊາດ 2020, ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກໍາ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ອນ-ຫຼັງ COVID-19 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາ ໜ້າ 202-213.

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate