ປທ. ນ.ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ(Innavanh NAMKHALUCK)

ປທ. ນ.ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ(Innavanh NAMKHALUCK)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ສາຂາ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

ໜ່ວຍວິຊາ ສະຖິຕິ ແລະ ການວິໄຈ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2014, ສາຂາ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລຣາດສະພັດເລີຍ, ປະເທດໄທ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ລົງເລິກການນໍາໃຊ້ສະຖິຕິເຂົ້າໃນການສຶກສາປັດໄຈ, ຄວາມພ້ອມ, ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ, ແນວໂນ້ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ, ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ທອງລຸນ ວິໄລທອງ, ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ ແລະ ເພັດສະ   ໝອນ ຄູນສະຫວັດ. (2016). ສຶກສາຄວາມພ້ອມຂອງນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດຕໍ່ກັບການຮຽນແບບລະບົບ e-Learning. ວາລະສານ​ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຫຼັ້ມ 11 ໜ້າທີ 152-160.
  2. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ບຸນສະໜອງ ສູນວໍລະວົງ, ເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີ ແລະ ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ.  (2018). ຕົວແບບການພະຍາກອນຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄູ່ບ່າວສາວ.  ວາລະສານ​ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຫຼັ້ມ 14 ໜ້າທີ 109-121.
  3. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ສອນໄຊ ຊົງວິໄລ, ປານທອງ ວົງບຸນສີ, ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ ແລະ ປິ່ນຄໍາ ທານະວັນ. (2020). ການນໍາໃຊ້ຄອນກຣູເອນສ໌ ກວດສອບຕົວເລກຜິດພາດຂອງລະຫັດສິນຄ້າ.  Proceeding ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ໜ້າທີ 28-37.
  4. Sonexay Songvilay, Thongsouk Saybounheaung, Innavanh Namkhaluck, Pinkham Thanavanh and Kaisone Viengthany. (2021). Formulas for some restricted partition functions. Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume7 page 126-139.
  5. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ສອນໄຊ ຊົງວິໄລ, ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ, ປານທອງ ວົງບຸນສີ, ໂທ ສີເກດພອນ ແລະ ສົມພອນ ພອນຈະເລີນ. (2021). ແບບຕັ້ງຈໍານວນວິທີການຍ້າຍຈອກໃສ່ຈານ. Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, ເຫຼັ້ມ 7 ໜ້າທີ 140-151.
  6. Sonexay Songvilay, Thongsouk Saybounheaung, Innavanh Namkhaluck, Pinkham Thanavanh, Phuangmaly Siharath, Parnthong Vongbounsy and Sonephanom Sengthavideth. (2022). The use of generating function and cyclotomic polynomials to discover and prove some new restricted integer partitions, Souphanouvong Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume8 page 262-270.

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate