ປທ. ນ.ຈິດນາວັນ ພອນຄໍາມາ

ປທ. ນ.ຈິດນາວັນ ພອນຄໍາມາ

ປະລິນຍາໂທ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-59192996

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ, ຈົບປີ 2012, ສາຂາ xxxxxx, University of xxxx, COUNTRY

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ຄົ້ນຄວ້າສາຂາວິທະຍາສາດ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. xxxx
  2. xxxxxxxxx
  3. xxxxxxxxxxxxxx

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate