ປທ. ນ. ບົວສີ ດວງສະຫວັນ (Bouasy Doungsavanh, MSc)

ປທ. ນ. ບົວສີ ດວງສະຫວັນ (Bouasy Doungsavanh, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ພຶດຊະຄະນິດ ແລະ ຄອມບີນາຕໍຣິກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາໂທ,ຈົບປີ  2017 , ສາຂາ ຄະນິດສາດ,  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະເທດລາວ.
  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2011, ສາຂາ ຄະນິດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະເທດລາວ.

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄະນິດສາດ ໄປສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດ: ຄະນິດສາດ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູ, ວິໄລສັກ  ສີໂຄດວົງສາ,  ຄໍາສະຫຍຸຍ  ໄຊຍາລາດ,  ພິດສະໄໝ  ມູນລະດົກ ແລະ  ບົວສີ  ດວງສະຫວັນ. (2015). ສຶກສາປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຮຽນອ່ອນ ວິຊາຄະນິດສາດ. ວາລະສານ ວິທະຍາສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຫຼັ້ມ  10 ໜ້າ 151-158.
  2. ລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູ, ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີ, ຜຸຍ ສຸກສົມຫວັງ, ພິດສະໄໝ ມູນລະດົກ, ຂັນຄໍາ ວົງສະຫວ່າງ, ບົວສີ ດວງສະຫວັນ, ຄໍາສະຫຍຸຍ ໄຊຍາລາດ, ຄໍາຜຸ ອິນທະວອນ, ພູວົງ ໂພທິສານ  ແລະ ສະລັນທອນ ບົວລົມ.  (2020). ສຶກສາແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ  ດ້ວຍແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ. ວາລະສານ Proceeding ກອງປະ ຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ລະດັບຊາດ 2020, ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກໍາ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ອນ-ຫຼັງ COVID-19 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ໜ້າ 202-213.
  3. ລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູ, ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ, ເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີ, ຜຸຍ ສຸກສົມຫວັງ,  ພິດສະໄໝ ມູນລະດົກ  ແລະ ບົວສີ ດວງສະຫວັນ. (2022). ສຶກສາແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບປາ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ດ້ວຍແບບຈໍາລອງຄະນິດສາດ. ວາລະສານ​ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,  ເຫຼັ້ມ 18 ໜ້າ 276-290.

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate