ປຕ. ບົວເກດ ວັນນະຈິດ (Bouaketh Vannachit, MS)

ປຕ. ບົວເກດ ວັນນະຈິດ (Bouaketh Vannachit, MS)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

  ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ, ຈົບປີ 2011, ສາຂາ ຄູຄະນິດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະເທດລາວ

ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ:

ກໍາລັງປັບປຸງ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ:

  1. ກໍາລັງປັບປຸງ

ຫຼື ເບີງໃນ Google Scholar

Translate