1. ຊື່ຫຼັກສູດ
1.1 ຊື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
1.2 ຊື່ພາສາອັງກິດ: Master of Science Program in Computer Science

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ
2.1 ຊ ື່ພາສາລາວ ຊື່ເຕັມ: ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ຊື່ຫຍ ໍ້
: ປທວ. ວຄ.
2.3
ຊື່ພາສາອັງກິດ ຊື່ເຕັມ: Master of Science in Computer Science
ຊື່ຫຍ ໍ້: M.Sc. Cs

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ:
ໂທລະສັບ:
020 55720450, 020 55682978, 020 23232378, 020 22245128
ໂທລະສານ: 021 770 173
ອີເມວ: s.thommaly@nuol.edu.la; somsacki@nuol.edu.la; l.chidtavong@nuol.edu.la


4. ປັດຊະຍາ
ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ
2025, ໜຶື່ງໃນບັນດາປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສ້າງນັກຄົໍ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບສູງ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຄົໍ້ນຄວ້າ ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ເປັນຫຼັກສູດທີື່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິື່ງທາງດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນວຽກງານການຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະພັດທະນາວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ມີຈັນຍາບັນຂອງນັກພັດທະນາ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິບັດ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ, ມີທັດສະນະແຮງງານ, ຮູ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານວາງອອກ. ນອກຈາກນີໍ້, ຜູ້ທີື່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີໍ້ ຍັງສາມາດ ສິດສອນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຢູ ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາຊັໍ້ນສູງຕ່າງໆ ແລະ ຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

5. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສ້າງນັກວິຊາການ:
1) ໃຫ້ເປັນພົນລະເມ ອງທີື່ດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີສິນທ າປະຕິບັດ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີ
ຄວາມຈົື່ງຮັກພັກດີຕ ື່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ມີຄວາມສາມັກຄີບັນດາເຜົື່າ, ຮູ້ຊ່ວຍເຫຼ ອເຊິື່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ຮູ້ຮັກ ແລະ ອານຸລັກຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມເປັນ
ຊາດລາວ (ຕາມ
03 ລັກສະນະ ແລະ 05 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ)
2) ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຂອງຕົນເອງ, ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດຄອມພິວ
ເຕີ ເພ ື່ອເປົໍ້າໝາຍດັື່ງນີໍ້:
ໃຫ້ເຂົໍ້າໃຈ, ກ າແໜ້ນດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ, ທັກສະ, ວິທີການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢ່າງເປັນລະບົບ, ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິື່ງ;
ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີເຂົໍ້າໃນການເລ ອກເຟັໍ້ນ
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ, ສ້າງແບບຈ າລອງ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນແບບ
ວິທະຍາສາດ, ແລະ ພັດທະນາຊັອບແວ
(Software).
ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ພັດທະນາຊັອບແວ (Software) ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ອົງການຕ່າງໆ, ຮຽນຕ ື່ໃນລະດັບການສຶກສາທີື່ສູງຂຶໍ້ນໃນສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ
ສາຂາຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະດິດນະວັດຕະກ າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ການເຮັດວຽກ
ເປັນທີມງານ ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການໃນດ້ານການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ.

6. ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີື່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສ າເລັດການສຶກສາ
6.1 ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້
ພາຍຫຼັງສ າເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:
6.1.1 ດ້ານຄວາມຮູ້
ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການ, ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຢ່າງໜັກແໜ້ນທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີເຂົໍ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ອອກແບບຂັໍ້ນຕອນວິທີ
(Algorithms) ແລະ
ແບບຈ າລອງ
(Model) ວິທີແກ້ບັນຫາຢ່າງຖ ກຕ້ອງ.
6.1.2 ດ້ານທັກສະ
ມີທັກສະໃນການຄົໍ້ນຄວ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງນະວັດຕະກ າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິເຄາະ
ບັນຫາຢ່າງມີຫຼັກການວິທະຍາສາດ.
6.1.3 ດ້ານການນ າໃຊ້
ພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼ ດ າເນີນການສຶກສາຕ ື່ໃນລະດັບທີື່ສູງຂຶໍ້ນ, ນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດຄອມພິວ
ເຕີເຂົໍ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ການອອກແບບຂັໍ້ນຕອນວິທີ
(Algorithms) ແລະ ການສ້າງແບບຈໍາລອງ (Model) ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພຶື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 

7. ກ ານົດເວລາການເປີດສອນ
ຫຼັກສູດນີໍ້ຈະດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນເລີື່ມແຕ່ ສົກຮຽນ
20232024 ເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ຈະປະເມີນ
ຫຼັກສູດພາຍຫຼັງນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບ
2 ຮຸ່ນ ເພ ື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງ. ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ: ແບບບ ື່ເຕັມເວລາ ແມ່ນຮຽນວັນເສົາ – ວັນອາທິດ, ຕອນເຊົໍ້າ ຫຼ ຕອນບ່າຍ. 9. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົໍ້າສຶກສາ
ຜູ້ທີື່ຈະເຂົໍ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້
ສ າເລັດການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ
ຂ່າວສານ, ວິສາວະກ າຄອມພິວເຕີ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັໍ້ງຢ ນຮຽບຈົບພາສາອັງກິດໃນລະດັບກາງຂຶໍ້ນໄປ. ຖ້າແມ່ນ
ນັກສຶກສາຈົບ ໃໝ່ ຕ້ອງມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (CGPA) 2.75 ຂຶໍ້ນໄປ. ຖ້າເປັນພະນັກງານຕ້ອງມີປະສົບ
ການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶໍ້ນໄປ. ນອກຈາກເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ແລ້ວນັໍ້ນ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມ ມາດຕະຖານຫຼັກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ.

8. ວິທີການເລ ອກຜູ້ເຂົໍ້າສຶກສາ
ຜູ້ທີື່ມີມາດຖານຖ ກຕ້ອງຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 7 ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ດັື່ງນີໍ້:
ຈົດໝາຍແຮງຈູງໃຈ (Motivation Letter)
ປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ສອບເສັງ ແລະ ສ າພາດ
9. ການຈັດຕັໍ້ງການຮຽນ ການສອນ
ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ເລກທີ 4487/ສສກ/2020
ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແມ່ນ ດ າເນີນຕາມຮູບແບບທີ 2 ເຊິື່ງມີ ການຮຽນພາກທິດສະດີ, ການຮຽນໃນ
ຫ້ອງປະຕິການຄອມພິວເຕີ, ວຽກມອບໝາຍ, ສ າມະນາຕ່າງໆ ແລະ ຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ. ນອກຈາກນັໍ້ນຍັງມີ
ໄປທັດສະນະສຶກສາພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ. ພາສາທີື່ໃຊ້ໃນການສິດສອນແມ່ນຂຶໍ້ນກັບລາຍວິຊາ ພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ. 

10. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ
ການຮຽນແບບບ ື່ເຕັມເວລາ ຈະສອນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ, ໃຊ້ເວລາ
3 ປີ ຫຼ 6 ພາກຮຽນ, ຖ້າບ ື່ສ າເລັດ
ສາມາດແກ່ຍາວໄດ້ຕ ື່ມ
1 ປີ ຫຼ 2 ພາກຮຽນ. ແຕ່ລະພາກຮຽນໃຊ້ເວລາ 5 ເດ ອນ ຫຼ 20 ອາທິດ (ອາທິດລະ 16
ຊົື່ວໂມງ) ແລະ ມີໄລຍະຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ.


11. ການກໍານົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ
13.1 ການກ ານົດໜ່ວຍກິດ
ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແມ່ນການສຶກສາ
ທີື່ເນັໍ້ນໜັກໃສ່ການຮຽນ ແລະ ການຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈ ໂດຍມີການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ມີຈ ານວນໜ່
ວຍກິດລວມ ທີື່ສິດສອນໃນຫຼັກສູດ ທັງໝົດ
46 ໜ່ວຍກິດ, ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີໍ້:
ໜວດວິຊາບັງຄັບ 30 ໜ່ວຍກິດ
ໜວດວິຊາເລ ອກ 4 ໜ່ວຍກິດ
ຂຽນວິທະຍານິພົນ 12 ໜ່ວຍກິດ
ລວມ
46 ໜ່ວຍກິດ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ວິຊາ
ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
207PO111 ແນວທາງການເມ ອງຂອງ ສປປ ລາວ
(Political Policies of Laos)
2 (2-0-4)
207DA111 ໂຄງສ້າງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນວິທີ
(Data Structures and Algorithms)
3 (2-2-5)
207DM111 ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ (Data Mining) 3 (2-2-5)

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ວິຊາ
ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
207RM111 ວິທີການຄົໍ້ນຄ້ວາທາງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
(Research Methodology in Computer Science)
3 (3-0-6)
207ML111 ການຮຽນຮູ້ຂອງຄອມພິວເຕີ (Machine Learning) 3 (2-2-5)
207MC111 ຄະນິດສາດສ າລັບຄອມພິວເຕີ
(Mathematics for Computer Science)
3 (2-2-5)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ວິຊາ
ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
207xx221 ວິຊາເລ ອກ 2 (2-0-4)
207xx221 ວິຊາເລ ອກ 2 (2-0-4)
207DS211 ວິທະຍາສາດຂ ໍ້ມູນ (Data Science) 2 (2-0-4)
207CG211 ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ ແລະວີເຊິນ
(Computer Graphics and Vision)
3 (2-2-5)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ວິຊາ
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ
207AI211 ປັນຍາປະດິດຂັໍ້ນສູງ
(Advanced Artificial Intelligence)
2 (2-0-4)
207OS211 ລະບົບປະຕິບັດການ (Operating Systems) 3 (2-2-5)

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
207RE311 ການທົດລອງ ແລະການປະເມີນຜົນການວິໄຈ
(Research Experiment and Evaluation)
1 (1-0-2)
207BD311 ຂ ໍ້ມູນມະຫາສານ (Big Data) 2 (2-0-4)

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊຶ່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
207TH331 ຂຽນວິທະຍານິພົນ (Thesis) 12 (0-0-36)

ໜວດວິຊາເລຶອກ (Elective Courses) 4 ໜ່ວຍກິດ

#
ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 207IS221 ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
(Information Security)
2 (2-0-4)
2 207SS221 ລະບົບຊ່ວຍການຕັດສິນໃຈ
(Decision Support System)
2 (2-0-4)
3 207BT221 Blockchain Technology 2 (2-0-4)
4 207CC221 Internet of Things (IoT) 2 (2-0-4)
5 207CC221 Cloud Computing 2 (2-0-4)