1. ຊື່ຫຼັກສູດ

ຊື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ
ຊື່ພາສາອັງກິດ: Master of Science Program in Chemistry

 2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

           ພາສາລາວ: ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ
           ຊື່ພາສາອັງກິດ: Master of Science Program in Chemistry

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

           ປທ. ສີສະຫວາດ ຫຼວງສີສຸພັນ   ເປັນປະທານປອ. ​ເກ​ຊິ​ນີ ພົມ​ແກ້ວນາ       ເປັນ​ຮອງ​ປະທານ          
           ເບີໂທຕິດຕໍ່: 20 5699 5449ປທ. ຄຳ​ພອນ ຈັນ​ດາ​ວົງ       ເປັນຄະນະຮສ.ປອ. ພູ​ສີ ອິນທະ​ປັນຍາ     ເປັນຄະນະປອ. ວັນ​ແສງ ຈຸນ​ລະ​ມະນີ      ເປັນຄະນະ 
           ເບີໂທຕິດຕໍ່: 20 5505 0288ປອ. ເພັງໄຊ ດີວັນໄຊ         ເປັນຄະນະປອ. ສັນຕິ ກົງ​ມະນີ           ເປັນເລຂາ         
           ພາກວິຊາເຄມີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
           ໂທລະສັບ ​ແລະແຟັກ: 021-770-173: ອີເມລ: kesinyp@gmail.com; vnchounlamany@gmail.com  

4. ປັດຊະຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງ

           ປັດຊະຍາ:
            ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາເຄມີສາດນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພຶ່ອສ້າງນັກວິຊາການລະດັບສູງ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂະແໜງເຄມີສາດ ເພື່ອສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີ
             ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ເລິກເຊິ່ງທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດ
             ຕະກຳ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະສິກຳ, ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ, ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ອາຫານ, ການຢາ, ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
             ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດ ປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

           ຈຸດປະສົງ:

 • ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນສາຂາເຄມີສາດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
 • ເພື່ອຍົກລະດັບນັັກວິຊາການທາງດ້ານເຄມີ/ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ນັກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຄມີໃຫ້ແກ່ຂະ​ແໜງກະສິກຳ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ, ພະລັງງານ -ບໍ່ແຮ່, ການ​ຈັດ​ການ-ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ ທີ່ສາມາດຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດເປັນຄູສອນ-ຄູຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາເຄມີສາດ.
 • ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ບໍລິການວິຊາການດ້ານເຄມີສາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

5. ການກຳນົດການເປີດສອນ   

            ດຳເນີນການຮຽນການສອນນັບແຕ່ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນແຕ່ລະຊຸດຮຽນ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ປະເມີນຄຸນະພາບຂອງການສຶກສາເພື່ອປະ​ເມີນ
           ​ແລະ ປັບປຸງ​ຫຼັກສູດ.

6. ຄາດຄະເນແຜນຮັບນັກສຶກສາ:

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງພາກວິຊາ ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ສາມາດຮັບເຂົ້າຮຽນໄດ້ໃນຊຸດໜຶ່ງແມ່ນ 15 ຄົນ ລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

  ປີ 1 ປີ 2
2017-2018 15 0
2018-2019 15 15
2019-2020 15 15
2020-2021 15 15

 7. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

 • ຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ​ໃນ​ສາ​ຂາ​ເຄ​ມີ​ສາດ​ ຫຼື ສາ​ຂາ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້​ອງ​ ເຊັ່ນ: ຄູເຄມີ, ກະເສດສາດ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທະຍາສາດການແພດ, ການຢາ, ວິສະວະກຳ ແລະສາຂາອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້​ອງ ຈາກພາ​ຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຫຼັກສູດ.
 • ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ ລະດັບ 2.75 ຂຶ້ນໄປ.  ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 2.75 ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທາງດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ.
 • ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
 • ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາອັງກິດ ໃນລະດັບກາງຂຶ້ນໄປ.
 • ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ດ້ານ IT ທີ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເຄືອ​ຄ່າ​ຍຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້ (ມີ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ)
 • ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ (ການສອບເສັງແລະສຳພາດ) ຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດນີ້.
 • ມີຄຸນສົມບັດດີ, ບໍ່ມີປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ດີເວລາຮຽນ ຫຼື ເວລາປະຕິບັດງານໃນກົມກອງທ້ອງຖິ່ນກ່ອນມາຮຽນ.​ ພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ ຕ້ອງມີໜັງສືນຳສົ່ງຈາກກົມກອງທີ່ຕົນສັງກັດ. ສຳລັບພະນັກ ງານທີ່ເຮັດວຽກນຳເອກະຊົນ ຕ້ອງ ມີໜັງສືນຳສົ່ງຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

ຜູ້ທີ່ຈະເປັນນັກສຶກສາລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(1) ເອກະສານສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງປະກອບມີ:

      ປະກອບຟອມສະໝັກທີ່ຄະນະວິຊາ ຫຼື ຫ້ອງການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີວາງອອກໃ​ຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມເງື່ອນໄຂທຸກປະການ.

 • ມີສຳເນົາປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ສຳເນົາໃບຄະແນນ (ກໍລະນີທີ່ຈົບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີທັງໜັງສືຢັ້ງຢືນທຽບ ປະກາສະນີຍະບັດ ຈາກກົມ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ, ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ.
 • ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ ດ້ານ​ພາສາ​ອັງກິດ
 • ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ ດ້ານ IT

(2)   ການຂໍລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 •  ປະກອບເອກະສານ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທຸກປະການ.
 •  ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນ ສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ ໃນເວລາມາລົງທະບຽນ.
 •  ມີຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຈາກທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສຳລັບພະນັກງານລັດໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງ​ກົມ​ກ​ອງ​ທີ່ຕົນສັງກັດ (ກໍລະນີເຮັດວຽກນຳເອກະຊົນ ໃຫ້ເອົາໃບນຳສົ່ງຈາກຕົ້ນສັງກັດທີ່ຕົນເຮັດວຽກ. ກໍລະນີຮຽນຈົບໃໝ່ (ບໍ່ທັນເຮັດວຽກ) ໃຫ້ເອົາໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຕົນອາໄສຢູ່).
 •  ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ, ຊຳລະເງິນຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຮຽນ ກ່ອນເວ ລາເຂົ້າຮຽນຢ່າງນ້ອຍ 2 ອາທິດ.
 • ຖ້ານັກສຶກສາຄົນໃດນຳໃຊ້ປະກາສະນີຍາບັດປອມ ​ໃນ​ການສະໝັກຮຽນ, ຖ້າກວດພົບນັກສຶກສາຄົນນັ້ນຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະບໍ່ສາມາດຖອນເງິນຄ່າຮຽນຄືນໄດ້.

8. ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

          ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ.

9. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

           ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຮຽນຫຼັກສູດ 2 ປີ ຕາມຮູບແບບທີ 2 ປະກອບດ້ວຍ ໝວດວິຊາບັງຄັບ  ໝວດວິຊາເລືອກ ແລະ ບົດວິທະຍານິພົນ.

10. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

 1. ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ 2 ປີ ຫຼື 2 ສົກຮຽນ, ສາມາດແກ່ຍາວສູງສຸດໄດ້ບໍ່ເກີນ 1 ປີ (ໃນກໍລະນີມີເຫດຈຳເປັນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຊຶ່ງມີການຢັ້ງຢືນ-ຮັບຮອງຈາກໂຮງໝໍ ແມ່ນສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບນັກສຶກສາ ແລະ ສືບຕໍ່ການຮຽນໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2-3 ປີ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຫຼັກສູດ).
 2. ສົກຮຽນໜຶ່ງຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ ຄື ພາກຮຽນ 1 ​ແລະ ພາກຮຽນ 2. ໃນ​ໜຶ່ງພາກຮຽນ ​ມີ​ໄລຍະເວລາການຮຽນ ປະມານ 5 ເດືອນ (20 ອາທິດ ) ແລະ ມີໄລຍະຮຽນຕົວຈິງຢ່າງນ້ອຍ 16 ອາທິດ.
 3. ການເປີດການຮຽນ-ການສອນມີສອງໄລຍະຄື: ເລີ່ມພາກຮຽນທີ 1 ໃນ ເດືອນກັນຍາ ຫຼື ເລີ່ມພາກ ຮຽນ 2 ໃນ ເດືອນ ກຸມພາ ຂອງແຕ່ລະສົກສຶກສາ.

11. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

​​ຫຼັກສູດ​ນີ້ປະກອບ​ດ້ວຍ​ໝວດ​ວິຊາ​ບັງຄັບ, ໝ​ວດວິຊາ​ເລືອກ ແລະ ວິທະຍາ​ນິພົນ ລວມທັງ​ໝົດ 44 ໜ່ວຍ​ກິດ, ​ ຊຶ່ງແຕ່ລະໝວດວິຊາຈະມີຈຳນວນໜ່ວຍກິດຕ່າງກັນ (ຕາ​ຕະລາງ 1). ໝວດວິຊາບັງຄັບແມ່ນບັນດາວິຊາສະເພາະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງການຫຼັກສູດ ຊຶ່ງນັກສຶກສາທຸກໆຄົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນ ແລະ ເສັງຜ່ານ. ໝວດວິຊາເລືອກແມ່ນບັນດາວິຊາສະເພາະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ຊຶ່ງນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ຕາມຈຳນວນໜ່ວຍກິດທີ່ກຳນົດໃຫ້. ຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ໝາຍເຖິງ ການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອາຈານທີ່ປຶກສາ.

ຕາຕະລາງ 1 ໝວດວິຊາ ແລະ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດໃນໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາບັງຄັບ 28
ໝວດວິຊາເລືອກ 4
ຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ 12
ລວມ 44

12. ແຜນການຮຽນການສອນແຕ່ລະປີ

ປີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1 230MCH02 ເຄ​ມີ​ວິ​ເຄາະ​ຂັ້ນ​ສູງ 3(3-0-3)
2 230MCH03 ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 3 (2-0-6)
3 230MCH07 ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ ສ​ປ​ປ​ລາວ 2(2-0-3)
4 230MCH10 ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄຸ​ນະ​ພາບ​ນ້ຳ 2(2-0-3)
5 230MCH09 ວິ​ທີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ 2(2-0-3)
ລວມ 12

ປີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1 230MCH01 ວິ​ເຄາະ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ມືຂັ້ນ​ສູງ 3 (2-3-2)
2 230MCH05 ເຄ​ມີ​ອົງ​ຄະ​ທາດ​ຂັ້ນ​ສູງ 3 (3-0-3)
3 230MCH06 ເຄ​ມີ​ອະນົງ​ຄະ​ທາດ​ຂັ້ນ​ສູງ 3 (3-0-3)
4 230MCH11 ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 2(2-0-3)
5 230MCH08 ສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ຊາ​ເຄ​ມີ 1 (0-3-0)
ລວມ 12

ປີ 2 ພາກຮຽນ 1

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1 230MCH12 ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ສຳ​ລັບ​​​ການ​ຂຽນທາງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ 2 (1-0-6)
2 230MCH04 ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ລະ​ດັບ​ນາ​ໂນ 2 (1-0-6)
3 230MCHXX ວິຊາເລືອກ I 2 (1-0-6)
4 230MCHXX ວິຊາເລືອກ II 2 (1-0-6)
5 230MCH27 ວິທະຍາ​ນິພົນ 4 (0-9-6)
ລວມ 12

ປີ 2 ພາກຮຽນ 2

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
1 230MCH26 ວິທະຍາ​ນິພົນ 8 (0-21-6)
ລວມ 8