1. ຊື່​ຫຼັກ​ສູດ

1.1 ປະ​ລິນ​ຍາໂທ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ສາ​ຂາວິຊາຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ ຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າ
1.2 Master of Science Program in Biology

2. ຊື່​​ປະ​ກາສະນີຍະບັ

2.1 ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ສາ​ຂາວິຊາຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ
2.2 ປທວ ຊວ
2.3 Master of Science in Biology
2.4 M.Sc. Bio

3. ໜ່ວຍ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

– ພາກວິ​ຊາ​ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ ແລະ ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
– ໂທລະສັບ: 021 770173,  020 59096515, 020 56516884, 020 55209822, 020 55682978
– ແຟກ: 021 770173
ອີເມລ: khamfach74@gmail.com, biokklano@yahoo.com, t.keokene@nuol.edu.la

4. ປັດ​ຊະ​ຍາ​ຂອງຫຼັກສູດ

ສ້າງ​ນັກ​ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ ລົງເລິກດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຈັນຍາບັນ ວິທະຍາສາດກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ປະເທດເຮົາ.

5. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 • ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນສາຂາວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ, ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ເພື່ອສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາ ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ທາງດ້ານວິຊາການ ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ເພື່ອ​ໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ບໍລິການວິຊາການດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

  • ຜົນການຮຽນຮູ້
 • ດ້ານຄວາມຮູ້: ມີຄວາມສາມາດນໍາເອົາຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາລະດັບສູງໄປໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ.
 • ດ້ານທັກສະ: ມີທັກສະທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາຢ່າງມີຫຼັກການ ເປັນລະບົບປະດິດສ້າງ ແລ້ວໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ການອານຸລັກທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ດ້ານການນຳໃຊ້: ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນ.
 • ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ: ມີທັດສະນະຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ, ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
  • ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ
 • ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈເຊັ່ນ: ອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ອາຊີບພະນັກງານລັດ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການອະນຸລັກທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
 • ເປັນນັກວິຊາການໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ອົງການອະນຸລັກສາກົນເຊັ່ນ: IUCN, FFW, WCS, MRC, IRD, GIZ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານການກະເສດ, ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.
 • ສາມາດເປັນນັກປະເມີນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

7. ກຳນົດ​​ການເປີດສອນ

​         ເລີ່ມ​ແ​ຕ່​ສົກ​ສຶກສາ 2021-2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ແລະ ຈະປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 1 ຮຸ່ນ ຫຼື ພາຍໃນສົກສຶກສາ 2023-2024
ເພື່ອປັບປຸງຫຼັກສູດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ. 

8. ຄາດຄະເນແຜນການຮັບນັກສຶກສາ

ສົກສຶກສາ ຈໍານວນນັກສຶກສາ ຈໍານວນນັກສຶກສາທີ່ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບ
ປີທີ 1 ປີທີ 2 ລວມ
2021-2022 10   10 0
2022-2023 10 10 20 10
2023-2024 10 10 20 10
2024-2025 10 10 20 10

9. ເງື່ອນໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ສຶກສາ

 • ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດນີ້, ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ, ມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສໍາລັບເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄດ້.
 • ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກນໍາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາທີ່ຈະຮຽນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຫຼື ຖ້າເປັນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຕ້ອງມີຄະແນນສະສົມສະເລ່ຍ (CGPA) 2.75 ຂຶ້ນໄປ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດພັນທະຄ່າຮຽນ
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ.

10. ວິ​ທີ​ການ​ເລືອກຜູ້ທີ່ເຂົ້າ​ສຶກ​ສາ

ວິທີການເລືອກຜູ້ທີ່ເຂົ້າສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກໂດຍຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

 • ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 • ຮູບແບບການຈັດເລືອກຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ການສໍາພາດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ມາສະໝັກຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດໂຄງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງຄະນະກຳມະການທີ່ເປັນອາຈານປະຈຳໃນຫຼັກສູດຈະຄັດເລືອກຕາມຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອາຈານທີ່ຈະຮັບເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ.
 • ຜູ້ມາສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕ້ອງມີປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການທົດລອງ

11. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ -​ ການ​ສອນ

ການຮຽນ-ການສອນເປັນຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໂດຍລົງເລິກທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທັງພາກສະໜາມ, ການທົດລອງ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ກຳນົດໃນຫຼັກສູດ 2 ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 4 ພາກຮຽນ ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ສາມາດຈົບໄດ້ພາຍໃນກຳນົດ 2 ປີສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ອີກບໍ່ເກີນ 1 ປີ ຫຼື 2 ພາກຮຽນ.

13. ເນື້ອໃນໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

13.1 ການກໍານົດໜ່ວຍກິດ
ຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ 44 ໜ່ວຍກິດ, ເຊິ່ງປະກອບມີ:

 • ວິທະຍານິພົນ 36 ໜ່ວຍກິດ
 • ວິຊາບັງຄັບ 4   ໜ່ວຍກິດ
 • ວິຊາເລືອກ 4   ໜ່ວຍກິດ

13.2 ແຜນ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ
ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1    

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
1 207SE111 ສຳມະນາ 1 1 (0 – 2 – 1)
2 207SP114 ບັນຫາພິເສດທາງຊີວະວິທະຍາ 1 (1 – 2 – 1)
3 207RM113 ວິທີ​ການ​ວິ​ໄຈທາງຊີວະວິທະຍາລະດັບສູງ 1 (1 – 2 ​- 2)
4 Xxxxx ວິຊາເລືອກ 2 (1 – 2 – 3)
5 207TH 231 ວິທະຍານິພົນ 6 (0 -12-​​ 6)
  ລວມ 11 ໜ່ວຍກິດ

 ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 2    

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
1 207SE112 ສຳມະນາ 2 1 (0 – 2 – 1)
1 Xxxxx ວິຊາເລືອກ 2 (1 – 2 – 3)
2 207TH 231 ວິທະຍານິພົນ 10 (0 -20 -​​ 10)
  ລວມ 13 ໜ່ວຍກິດ

 ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1    

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
1 207TH 231 ວິທະຍານິພົນ 10 (0 -20 -​​ 10)
  ລວມ 10 ໜ່ວຍກິດ

 ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2    

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
1 207TH 231 ວິທະຍານິພົນ 10 (0 -20 -​​ 10)
  ລວມ 10 ໜ່ວຍກິດ