ການຮ່ວມມືພາຍໃນ

ລໍາດັບ
ລາຍລະອຽດ
ວັນທີເຊັນ
ໄລຍະເວລາ
1 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ 03/06/2019 5 ປີ
2 ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ແລະ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ 16/03/2020 5 ປີ
3 ບົດບັນທຶກການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະຫາຊົນ 04/08/2020 5 ປີ
4 ບົດບັນທຶກການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເຄວິນ 27/10/2020 5 ປີ
5 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ 25/12/2020 5 ປີ
6 ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດສະມາດ ເທັກໂນໂລຢີຈຳກັດ 21/01/2021 5 ປີ
7 ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 05/02/2021 5 ປີ
8 ບົດບັນທຶກການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລສຸກສະຫວັດ 11/12/2021 5 ປີ