ຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊຸດທີ IV

ປອ. ແຫຼມທອງ ລັດດາວົງ

ສຫ. ແຫຼມທອງ ລັດດາວົງເລ ຂາຄະນະພັກຮາກຖານ

ສຫ. ນ. ວັນແສງ ຈຸນລະມະນີ
ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ
ສຫ. ສັກມອນ ສີຣິສັກ
ປະທານກວດກາຄະນະພັກຮາກຖານ
ປອ. ສົມສັກ ອິນທະສອນ
ສຫ. ສົມສັກ ອິນທະສອນ ຄະນະພັກຮາກຖານ
ສຫ. ນ. ຄຳພຸ ອິນທະວອນ ຄະນະພັກຮາກຖານ
ສຫ. ສູນທອນ ສິງສຸໂພ ຮອງປະທານກວດກາ