ຄວາມເປັນມາ

ພະແນກການເງິນ-ຊັບສີນເປັນໜຶ່ງໃນພະແນກບໍລິຫານຂອງຄະນະວິຊາ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2009 ຕາມຂະບວນການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວິຊາ ໂດຍໄດ້ແຍກອອກຈາກການເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງພະແນກບໍລິຫານສັງລວມໃນເມື່ອກ່ອນ.

ວິໄສທັດ

ປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນສະໄໝ

ພາລະບົດບາດ

 • ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄະນະບໍດີກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນຄຸ້​ມຄອງ​ງົບປະມານ-ການ​ເງີ​ນຈາກ​ທຸກ​ແຫ​ລ່ງທືນ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສັບ​ສິນຂອງລັດ, ການຈັດ​ຊື້ຈັດ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຄະນະ​ວິຊາ​ ບົນພື້ນຖານ​ນະ​ໂຍບາຍ​, ຂໍ້​ກຳນົດ, ກົດ​ລະບຽບ, ດຳລັດ​ຕ່າງໆ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລ.
 • ຊີ້ນຳ, ນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ: ວຽກງານແຜນການແລະງົບປະມານ, ວຽກງານເກັບລາຍຮັບ, ວຽກງານການບັນຊີ, ວຽກງານຄັງເງິນສົດ, ວຽກງານຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ, ວຽກງານສັບສິນ.

ໜ້າທີ່

 1. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນຕາ​ມລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ດ້ານການ​ເງິນ ແລະ​ ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງຊາດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ.
 2. ສ້າງ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ​ຕາມ​ລະບຽບ​ທາງ​ດ້ານການ​ເງິນ​ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນ​ເວລາ.
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ​ສູງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ຈຸດອອ່ນໃຫ້ທັນເວລາ.
 4. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີການເງິນ, ບັນຊີຊັບ​ສີນ​ ​​ແລະ​ ນຳ​ໃຊ້ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ.
 5. ກຳນົດ​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ການ​ແບ່ງ​ງານ, ກວດກາ, ຕີ​ລາຄາ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ພະນັກງານ​ຂອງ​ຕົນ​ເປັນ​ປະຈຳ.
 6. ນຳ​ໃຊ້​ບັນດາ​ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ​ແລະ ​ອື່ນໆທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຂອງ​ຕົນ.
 7. ສັ່ງ​ຈ່າຍເງິນ​ຄັງສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ເລັ່ງດ່ວນ​ບໍ່​ກາຍ​ 1.000.000 ກີບ ​ແລ້ວ​ສ້າງ​ເອກະສານ​ສະ​ເໜີ​ ຂໍ​ອະນຸມັດ​ຄືນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຫຼັກການ.
 8. ຊີ້ນຳພາ​ກສ່ວນ​ຕ່າງ​ໆ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ຂອງ​ຄະນະບໍດີ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ.
 9. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະບໍດີ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ມີສິດຈ່າຍເງິນ​ຄັງສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ເລັ່ງດ່ວນ​ບໍ່​ກາຍ​ 1,000,000 ກີບ ​ແລ້ວ​ສ້າງ​ເອກະສານ​ສະ​ເໜີ​ ຂໍ​ອະນຸມັດ​ຄືນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຫຼັກການ.
 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນພະແນກໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ວຸດທິ
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການຍ້ອງຍໍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນພະແນກຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດີເດັ່ນ ຫຼື ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດລະບຽບກົດໝາຍ.
 5. ສະເໜີເຮັດແຈ້ງການ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີທາງຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍອະນຸມັດລາພັກປະຈໍາປີໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ໃນກໍລະນີພະນັກງານຕ້ອງ ການລາພັກປະຈໍາປີ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະເພາະກິດພາຍໃນພະແນກ ຫຼື ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງພະແນກເຮັດວຽກຮີບດ່ວນນອກໂມງລັດຖະການຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 8. ເຊັນຢັ້ງຢືນເອກະສານການເງິນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະບໍດີ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ-ຊັບສີນ

ປທ. ບົວສົດ ໄຊຍະຈັກ (Bousod XAYYACHAK, MSc)

MASTER IN COMPUTER SCIENCES

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ນ. ດວງມາລາ ສຸລິຍະເດດ (Duangmala SOULIDETH, BMa)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ປທ. ນ. ໄກສອນ ວຽງທານີ (Kaisone VIENGTHANY, MSe)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ພະແນກການເງິນແລະຊັບສິນປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ່ວຍງານຄື:

ໜ່ວຍງານການເງີນ

 • ວຽກງານແຜນການແລະງົບປະມານ

ປທ. ບົວສົດ ໄຊຍະຈັກ (Bousod XAYYACHAK, MSc)

MASTER IN COMPUTER SCIENCES

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

 • ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ

ປຕ. ສາຍລຸ້ງ ພົມມະລາດ (Sayloung PHOMMALATH, BMa)

ພະນັກງານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ປຕ. ຟອງສີ ສີສຸພັນ (Phongsy SYSOUPHAN, MBa)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

 • ວຽກງານລົງທະບຽນ ແລະ ເກັບລາຍຮັບ

ພະນັກງານເກັບລາຍຮັບ   

ນ. ທິພາວັນ ຄູນພິລາພັນ (Thipphavanh KHOUNPHILAPHAN, BMa)

ພະນັກງານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

 • ວຽກງານຄັງເງິນສົດ

ນ. ດວງມາລາ ສຸລິຍະເດດ (Duangmala SOULIDETH, BMa)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ບັນຊີເງິນສົດ

ປທ. ນ. ໄກສອນ ວຽງທານີ (Kaisone VIENGTHANY, MSe)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ໜ່ວຍງານຊັບສິນ

ພະນັກງານຈົດຮັບຈົດຈ່າຍ + ບັນຊັບສີນ

ປທ. ນ.ອໍລະດີ ຄຳມະນີວົງ (Orlady KHAMMANIVONG, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ