Events

All Academy COVID19 Public

ກົດລະບຽບສອບໃນການສອບເສັງ

Free

– ກົດລະບຽບໃນການສອບເສັງ – ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານອະທິການບໍດີ ມຊ ວ່າດ້ວຍການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສໍາລັບຫລັກສູດລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ມຊ ສະບັບເລກທີ 1644/ມຊ ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2019 – ອີງຕາມ: ໂຄງການຫລັກສູດຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃນການສອບເສັງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ສອບເສັງມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມທ່ຽງທຳ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້ຕົວຈິງທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ຕັ້ງ ໃຈໃນການສຶກສາ ຮໍ່າຮຽນມາ ໂດຍມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 1. ນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ລົງທະບຽນ ແລະ ຂາດຮຽນເກີນເວລາທີ່ກຳນົດ(ເກີນ 20%) ຈະບໍ່ມີສິດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ 2. ນັກສຶກສາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການນຸ່ງຖື ຫລື ລະບຽບການນຸ່ງຖື ຂອງນັກສຶກສາ ທີ່ ມ ຊ ກຳນົດໄວ້ 3. ນັກສຶກສາຕ້ອງຖືບັດປະຈຳຕົວນັກສຶກສາ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການສອບເສັງຢ່າງຄົບຖ້ວນ 4. ຜູ້ທີ່ມາຊ້າ […]

At 12:00 AM
ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ

Student Exchange Program Information

Free

A student exchange program is a program in which students from a secondary school or university study abroad at one of their institution’s partner institutions. A student exchange program may involve international travel, but does not necessarily require the student to study outside their home country.

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ

COVID19 Vaccination

Free

The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. As WHO and partners work together on the response — tracking the pandemic, advising on critical interventions, distributing vital medical supplies to those in need— they are racing to develop and deploy safe and effective vaccines. Vaccines save millions of lives each year. Vaccines work […]

At 9:00 AM
ສະໂມສອນຊັ້ນ 1, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປີໃໝ່ລາວ

Free

Lao New Year is a popular English name for a traditional celebration known in Laos as “Pi Mai” or “Songkran” (in Lao language). Lao New Year is widely celebrated festival in Laos.[1] The festival is also celebrated by the Lao in Australia, Canada, France, the UK and the US.[2] Lao New Year takes place in […]

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ
Translate