1. ຊື່ຫຼັກສູດ 

1.1 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ການ​ພັດທະນາ​ເວັ​ບ​ໄຊ

1.2 Bachelor of Science Program in Web Application Development

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

2.1 ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ການ​ພັດທະນາ​ເວ​ັບ​ໄຊ

2.2 ປຕ.ວ. (ການ​ພັດທະນາ​ເວັ​ບ​ໄຊ)

2.3 Bachelor of Science in Web Application Development

2.4 B.Sc. (Web Development)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ໂທລະສັບ: 02023094465, 02077712077 ອີເມວ: cs.fns@nuol.edu.la

4. ປັດຊະຍາ​

 ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ 2016-2025 ຂອງມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບຸກທະລຸທາງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນກາງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ​ຈິງ​. ການປັບປຸງ ຫຼັກສູດ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ ສາຂາ ການພັດທະ ນາເວັບໄຊ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ​​ໃນ​ການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ເປັນທີ່ປຶກສາ, ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບທາງດ້ານ​ການພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ Hybrid Mobile App ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ. ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການຕອບ​ສະໜອງຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງຕະຫຼາດ ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.

ເນື້ອ​ໃນ​ຫຼັກສູດນີ້ໄດ້​ກວມ​ເອົາ 5 ຫຼັກ​ມູນກາ​ນສຶກສາໂດຍ​ຖື​ຜູ້​ຮຽນເປັນສຳຄັນ​ ​ແລະ ຮັບປະກັ​ນ ໃຫ້​ຜູ້​ຮຽນ​ໄດ້​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການຮຽນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ຄວາມ​ສາມາດ.

5. ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ

 • ເພື່ອ​ສ້າງ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ລະ​ດັບປະລິນຍາ​ຕີ ​ສາຂາ​ ການ​ພັດທະນາ​ເວ​ບ​ໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມສາ ມາດ​ພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ Hybrid Mobile App​, ນອກຈາກ​ນັ້ນຍັງສ້າງນັກ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ພຽງພໍ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ປະກອບ​ອາຊີບໃນອົງກອນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ​​ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ບໍລິສັດພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ເພື່ອ​ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.
 • ເພື່ອ​ສ້າງ​ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຈັນຍາບັນໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ຮູ້ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.

 6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ:

6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້: ສ້າງເວບໄຊດ້ວຍເຄື່ອງມືຕ່າງໆຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວບໄຊຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ວິເຄາະບັນຫາ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ເພື່ອນໍາມາພັດທະນາເວບໄຊຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານເວບໄຊ, ວາງແຜນເພື່ອດໍາເນີນການພັດທະນາເວບໄຊຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສໍາເລັດໂຄງການ, ປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ຫວັງດີດ້ວຍວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເວບໄຊ, ອອກແບບເວບໄຊໃຫ້ສວຍງາມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້, ພັດທະນາເວບໄຊເຂົ້າໃນການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ດ້ານທັກສະ: ທັກສະໃນການຄົ້ນຄິດ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາວິທີການ, ຮູບແບບ ຫຼື ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງເວບໄຊ, ທັກສະໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໃນເວບໄຊໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ທັກສະໃນການສື່ສານໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີລະດັບໂລກ, ທັກສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທິມ ເພື່ອວາງແຜນດໍາເນີນການພັດທະນາເວບໄຊຢ່າງເປັນລະບົບ, ທັກສະໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃຫ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງມີຫຼັກການ.

ດ້ານການນໍາໃຊ້: ດໍາເນີນການພັດທະນາເວບໄຊອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼື ສາມາດສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາເວບໄຊ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ອອກແບບເວບໄຊ, ການພັດທະນາເວບໄຊ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ: ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມງານ, ມີແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີທັດສະນະການເມືອງຢ່າງໜັກ  ແໜ້ນ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ຮູ້ຮັກສາວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມີແນວຄິດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

ຜູ້ຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາ ການ​ພັດທະນາ​ເວ​ບ​ໄຊ ແລ້ວຈະສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ບໍລິສັດທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລັດວິສາຫະກິດໂທລະຄົມລາວ, ທິກໂກ້, Lao-Asia Telecom ແລະ ອື່ນໆ.
 • ທະນາຄານຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.
 • ບໍລິສັດພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຕະຫຼາດຫຸ້ນ.
 • ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ມີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍວຽກ
 • ຄູສອນທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ, ແຄ່ຄ້ອງໄດ້ບໍາລຸງວິຊາຄູກ່ອນ.
 • ເປີດທຸລະກິດສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ.

7. ການກຳ​ນົດ​​ການ​ເປີດ​ສອນ

ເລີ່ມ​ແ​ຕ່​ສົກ​ຮຽນ 2020-2021 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ແລະ ຈະປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບ 1-2 ລຸ້ນ.

8. ຄາດ​ຄະ​ເນແຜນ​ຮັ​ບນັກ​ສຶກ​ສາ​:

ສົກຮຽນ ປີການສຶກສາ​/ ຈຳນວນ​ນັກ​ສຶກສາ ຈຳ​ນວນ​ລວມ ຄາດ​ຄະ​ເນ ນ/ສ​ຮຽນ​ຈົບ
​ປີ1 ​ປີ2 ​ປີ3 ​ປີ4
2020-2021 60 00 00 00 80 00
2021-2022 60 60 00 00 120 00
2022-2023 60 60 60 00 180 00
2023-2024 60 60 60 60 240 60

 9. ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ສຶກ​ສາ

ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກ­ສາ​ໃນ​ຫຼັກ­ສູດ​ສາ­ຂາ:ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ພື້ນ­ຖານ​ດັ່ງ­ນີ້:

 1. ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ປະ­ກາ­ສະ­ນີ­ຍະ­ບັດ ຈົບ​ມັດ­ທະ­ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ, ຊັ້ນ​ກາງ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ.
 2. ຖ້າ​ເປັນ​ພະ­ນັກ­ງານ​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ນຳ​ສົ່ງ ແລະ ຂໍ້​ຕົກ­ລົງ ຕາມ​ໂກ​ຕາ ຫຼື ຮູບ​ການ​ອື່ນ​ຂອງ​ກະ­ຊວງ ຫຼື ກົມ​ກອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
 3. ມີ​ສຸ­ຂະ­ພາບ​ແຂງ­ແຮງ​ດີ

10. ວິ​ທີ​ຄັດເລືອກຜູ້​ທີ່ຈະເຂົ້າ​ສຶກ​ສາ

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ມາດຖານ​ຖືກຕ້ອງຕາ​ມທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຂໍ້ 7 ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮອ້ງ​ເພື່ອ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຕ່​ລະຕົ້ນສົກຮຽນ​ໂດຍ​ມີ​ຄະນະກຳມະການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກຈາກ ມຊ ສົມທົບ​ກັບ​ກົມ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ແລະ ກິລາ ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ.

11. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ

ສອນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ 8 ພາກຮຽນ, ​ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ 10 ພາກຮຽນ ຫຼື 4 ປີ, ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ 5 ປີ. ​ແຕ່ລະພາກ ຮຽນ​ໃຊ້​ເວລາ 4 ເດືອນ ຫຼື 16 ອາທິດ ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຄົບ​ຕາມ​ໜ່ວຍ​ກິດ. ການ​ກຳນົດການຈັດ ຕັ້ງການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ດັ່ງນີ້:

 • ໜຶ່ງ​ສົກຮຽນ​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ພາກຮຽນ, 1 ພາກຮຽນ​ມີ 4 ເດືອນ ຫຼື ມີ 16 ອາທິດ.
 • ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ.
 • ສອບເສັງ 2 ອາທິດ.
 • ແຮວັນພັກ 1 ອາທິດ.
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ                                 5 ວັນ (ຈັນ ຫາ ສຸກ).
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນ                                    5 ຫາ 6 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ                                50 ນາທີ.
 • ຕອນເຊົ້າເລີ່ມ ເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 11:40 ໂມງ (ໄລຍະທີ 1: 8:00 ໂມງ – 9:40 ໂມງ, ໄລຍະທີ 2: 10:00 ໂມງ – 10:40 ໂມງ).
 • ຕອນບ່າຍເລີ່ມ ເວລາ 13:00 ໂມງ ຫາ 16:40 ໂມງ (ໄລຍະທີ 3: 13:00 ໂມງ – 14:40 ໂມງ, ໄລຍະທີ 4: 15:00 ໂມງ – 15:40 ໂມງ).

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

 • ນັກ​ສຶກສາ​ໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຈົນຈົບຫຼັກສູດ 4 ປີ ແຕ່​ບໍ່ເກີນ 5 (8 ພາກຮຽນ, ແຕ່​ບໍ່ເກີນ 10 ພາກ ຮຽນ).

13. ການກໍານົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ

13.1 ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມທີ່ສອນໃນຫຼັກສູດ:     144   ໜ່ວຍກິດ.

 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທົ່ວໄປ                 20      ໜ່ວຍກິດ.
 2. ໜວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                   40      ໜ່ວຍກິດ.
 3. ໜວດວິຊາສະເພາະ          82     ໜ່ວຍກິດ.
 4. ໜວດວິຊາເລືອກ   3     ໜ່ວຍກິດ.

13.2 ແຜນ​ການຮຽນ-​ການ​ສອນ

 • ປີ​ທີ 1 ພາກຮຽນ​ທີ 1
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
115LS101 ລາວສຶກສາ 1 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205ES101 ພາສາອັງກິດສຳລັບວິທະຍາສາດ 1 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
145PY101 ຈິດຕະວິ​ທະຍາທົ່ວໄປ 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205CS121 ລະບົບຄອມພິວເຕີ 2(2-0-4) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205BC121 ການນໍາໃຊ້ຊອບແວພື້້ນຖານ 2(0-4-2) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205JA121 ​ໂປຣ​ແກຣມມິ​ງ (JAVA) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205DB121 ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ (Ms Access) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205MC111 ຄະນິດສາດ​ສຳລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 1 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 19(14-10-33)
 • ປີ​ທີ 1 ພາກຮຽນ​ທີ 2
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
135LS102 ລາວສຶກສາ 2 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205ES102 ພາສາອັງກິດສຳລັບວິທະຍາສາດ 2 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205MC112 ຄະນິດສາດ​ສຳລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 2 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205WP122 ພື້ນຖານເວບໂປຣ​ແກຣມມິ​ງ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205CN121 ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205DS122 ລະບົບຖານ​ຂໍ້​ມູນ (Database Systems) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205WM121 ການອອກແບບເວັບໄຊ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 19(14-10-33)
 • ປີ​ທີ 2 ພາກຮຽນ​ທີ 1
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
205EC201 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 1 1(0-2-1) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205OS211 ລະບົບປະ​ຕິ​ບັດ​ການ 2(2-0-4) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205DA211 ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີ ສໍາລັບການພັດທະນາເວັບໄຊ 1 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205IT221 ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂ່າ​ວສານ 2(2-0-4) ວິຊາສະເພາະ
205JS221 ​ການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ JSP1 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205CG221 ຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ (Web GL) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205PH221 ການພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍພາສາ PHP1 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205MB211 ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ​ໃນມື​ຖື 1 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 20(14-12-34)
 • ປີ​ທີ 2 ພາກຮຽນ​ທີ 2
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
205WP222 ການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ JSP2+framework 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205DA212 ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີ ສໍາລັບການພັດທະນາເວັບໄຊ 2 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205MI221 ລະບົບຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ 2(2-0-4) ວິຊາສະເພາະ
205HM221 Hybrid Mobile App 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
015ND201 ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ 3(0-2-7) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205AP221 ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ (CompTIA A+) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205SR211 ສະຖິຕິ​​ວິ​ໄຈ 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 20(12-12-36)

 

 • ປີ​ທີ 3 ພາກຮຽນ​ທີ 1
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
205RM311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ (ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ) 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205SA321 ການ​ບໍລິຫານ​ເຄື່ອງ​ແມ່​ຂ່າ​ຍ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205PH322 ການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ PHP2 + Framework 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205AS321 ການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ASP.net1 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205EC301 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 2 1(0-2-1) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205EM321 ການ​ຄ້າ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ (E-Commerce) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205WT321 ​​ເວັບເຊີເວີ ແລະ ເວບເຕັກໂນໂລຊີ (Web Server and Technology) 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 19(12-14-31)
 • ປີ​ທີ 3 ພາກຮຽນ​ທີ 2
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
115HR303 ມະ​ນຸດ​ສຳ​ພັນ 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205SC311 ສຳມະນາ 1 1(0-2-1) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205SE321 ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ຊັອບ​ແວ 2(2-0-4) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205ML321 ມາຊີນເລີນນິ່ງ (Machine Learning) 2(2-0-4) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205WS321 ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205AS322 ການພັດທະນາເວັບໄຊດ້ວຍພາສາ ASP.net2+framework 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205MB312 ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ​ໃນມື​ຖື 2 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3(2-2-5) ວິຊາເລືອກ
ລວມ 19(14-10-33)

 

 • ປີ​ທີ 4 ພາກຮຽນ​ທີ 1
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
115PO401 ການເມືອງ (Politics) 2(2-0-4) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205SC412 ສຳມະນາ 2 1(0-2-1) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205EC401 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 3 1(0-2-1) ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ
205SI421 ຍຸດທະສາດໃນການວາງແຜນລະບົບຂ່າວສານ 3(3-0-6) ວິຊາສະເພາະ
205AI411 ປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence) 3(2-0-7) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205AS411 ການນໍາໃຊ້ຊອບແວຂັ້ນສູງ (MOS) 3(2-2-5) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
205SA421 ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ການ​ອອກ​ແບບ​ລະບົບ 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
205DM421 Data Mining 3(2-2-5) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 19(13-10-34)
 • ປີ​ທີ 4 ພາກຮຽນ​ທີ 2
ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
205FP411 ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-0-18) ວິຊາສະເພາະ
205IP411 ຝຶກງານ ຫຼື ເຮັດໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ 3(0-0-9) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 9(0-0-27)