1. ຊື່ຫຼັກສູດ

1.1 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ
1.2 Bachelor of  Science  Program in Physics

2. ຊື່ປະກາສະ​ນີຍະ​ບັດ

2.1 ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຟີຊິກສາດ

2.2 ປຕ.ວ (ຟີຊິກສາດ)

2.3 Bachelor of  Science in Physics

2.4 B.Sc. (Physics)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາ ຟີຊິກສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ເບີໂທລະສັບ: (020) 5512 0723, (020) 5854 5544, (020) 2249 1009, (020) 2222 4818, 020 52939818

ເບີໂທລະສານ: (021) 770 173

4. ປັດ​ຊະ​ຍາ​

​ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ການສ້້າງຫຼັກສູດຟີຊິກສາດ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນເພື່ອຕອບສະໜອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການດ້ານ ຟີຊິກສາດ, ເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້ ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ ແລະ ຮັກອາຊີບ, ສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

5. ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຫຼັກສູດ

– ເພື່ອສ້າງ​ນັກສຶກສາ​​ໃຫ້​ເປັນຜູ້ສະຫງວນມັກໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນວິທະຍາສາດ, ​ໃຫ້​ເປັນນັກວິຊາການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສາມາດວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍເຫດ ດ້ວຍຜົນຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ. ຮູ້ນໍາໃຊ້​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ, ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

– ສາມາດໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ຂະແໜງການໄຟຟ້າ ແລະ ອີເລັກໂຕຣນິກ, ດ້ານພະລັງງານ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ສາມາດເປັນຄູສອນໄດ້.

– ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ຫຼື ປະລິນຍາເອກ ທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາຟີຊິກສາດນີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

 • ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້:
  • PLO1 ອະທິບາຍທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການທາງດ້ານຟີຊິກສາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງຟີຊິກຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງຟີຊິກລວມເຖິງຫລັກການທາງດ້ານວິທະຍາສາດຢ່າງເໝາະສົມ.
  • PLO2 ເຊື່ອມໂຍງທີດສະດີທາງດ້ານຟີຊິກສາດ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການວິທະຍາສາດອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບທາງດ້ານວິທະຍາສາດບົນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ.
 • ດ້ານ​ທັກ​ສະ:
  • PLO3 ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນອົງກອນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.
  • PLO4 ສະແດງການມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ, ການມີລະບຽບວິໃນ, ການປະເມີນໄຈ້ແຍກ ແລະ ການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ດ້ານນຳ​ໃຊ້:
  • PLO5 ໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ການທົດລອງຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງວີທະຍາສາດເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບລັກສະນະຂອງວຽກງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
  • PLO6 ໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຟີຊິກສາດເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານ ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
  • PLO7 ສ້າງອຸປະກອນຕົ້ນແບບ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນການສົ່ງເສີມແລະ ເພີ່ມສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ດ້ານ​ຄວາມສາມາດ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ :
  • PLO8 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທໍາທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີຄວາມສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
  • PLO9 ດໍາເນີນການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ອານຸຮັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

 • ອາ​ຊີບ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ແລະ ການ​ວິ​ໄຈ ເຊັ່ນ: ເປັນຄູ-ອາ​ຈານ, ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ, ນັກ​ວິ​ໄຈ.
 • ອາ​ຊີບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ເຊັ່ນ: ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່າງໆ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຂະ     ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຟີຊິກ, ສະຖານີໄຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.
 • ​ການປະກອບອາຊີບ​ທຸ​ລະ​ກິດ ເຊັ່ນ: ​ອຸດ​ສະ​ຫະ​ກຳ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທຸລະກິດທາງອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ.

7. ກໍານົດ​ການ​ເປີດ​ສອນ

ຫຼັກສູດຟີຊິກສາດນີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນເປີດຮັບນັກສຶກສາຊຸດທໍາອິດໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຈະມີການປະເມີນຜົນຂອງຫຼັກສູດພາຍຫຼັງນັກສຶກສາລຸ້ນທີ 1 ຮຽນຈົບ (2023).

8. ຄາດຄະ​ເນ​ແຜນ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ

ແຜນຄາດຄະເນຮັບນັກສຶກສາຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາຟີຊິກສາດ:

ສົກຮຽນ ຈໍານວນນັກສຶກສາ ຈໍານວນລວມ ຄາດຄະເນ

ນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບ

ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ປີ 4
2020-21 30 00 00 00 30 00
2021-22 30 30 00 00 60 00
2022-23 30 30 30 00 90 00
2023-24 30 30 30 30 120 30

9. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ

ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ສຶກ​ສາ​ ໃນຫຼັກ​ສູດ​ລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຕ້ອງ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງ​ນີ້:

          9.1 ສໍາລັບນັກຮຽນ:

       – ມີ​ໃບ​ປະ​ກາສະ​ນີ​ຍະ​ບັດ ແລະ ໃບ​ຄະ​ແນນ​ ຈົບ ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ

– ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

– ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ

– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ດີ

– ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນໆ ທີ່​ທາງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດກຳ​ນົດ

          9.2 ສໍາລັບພະນັກງານ:

– ມີ​ໃບ​ປະ​ກາສະ​ນີ​ຍະ​ບັດ ແລະ ໃບ​ຄະ​ແນນ​ ຈົບ ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ​ຊັ້ນ​ກາງ

– ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

– ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ

– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ດີ

– ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

– ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນໆ ທີ່​ທາງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດກຳ​ນົດ

10. ວິທີ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ສະໝັກເຂົ້າສຶກສາໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາຟີຊິກສາດຈະະຕ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະ ຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ຫຼື ຮຽນຈົບຊັ້ນກາງສາຍທໍາມະຊາດ ຫຼື ທຽບເທົ່າທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລກໍາໜົດ.

ວິທີການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮຽນໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ຟີຊິກສາດແມ່ນອີງຕາມວິທີການຄັດເລືອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

11. ການ­ຈັດຕັ້ງກາ­ນຮຽ­ນ-ການ­ສອນ­

 • ກໍລະນີຈັດຕັ້ງແບບເຕັມເວລາ:

–  ໜຶ່ງສົກສຶກສາແບ່ງອອກເປັນສອງພາກຮຽນ (ມີພັກທ້າຍປີຮຽນ);

–  ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ:  ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ;

– ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ-ສຸກ), ຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສຸງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ (5-7ຊົ່ວໂມງ/ມື້).

– ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ.

 • ກໍລະນີຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນແບບບໍ່ເຕັມເວລາ: (ບໍ່ໄດ້ຈັດ)

12.  ໄລຍະເວລາການ­ສຶກສາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ຟີຊິກສາດສາດ ມີໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາດັ່ງນີ້:

 • ໃນກໍລະນີຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບເຕັມເວລາຈະໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 4 ປີ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ຕື່ມອີກສູງສຸດ 2 ປີ;

13. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ

13.1 ຈໍານວນໜ່ວຍກິດໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາ

 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້­ທົ່ວໄປ 17 ໜ່ວຍກິດ
 2. ໜວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນ­ຖານ­             41  ໜ່ວຍກິດ
 3. ໜວດວິຊາສະເພາະ 75   ໜ່ວຍກິດ
  3.1 ຮຽນຕົວຈິງ                                                   69   ໜ່ວຍກິດ
  3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ                                06   ໜ່ວຍກິດ
 1. 4. ໝວດວິຊາເລືອກ 03 ໜ່ວຍກິດ

ລວມທັງໝົດ                                             136  ໜ່ວຍ​ກິດ

13.2 ແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205ES101 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 (General English 1) 2(0-4-2)
2 145PY101 ຈິດຕະວິທະຍາ​ທົ່ວ​ໄປ (General Psychology) 2(2-0-4)
3 115LS101 ລາວສຶກສາ 1 (Lao Studies 1) 2(2-0-4)
4 205CH111 ເຄມີສາດ 1 (Chemistry 1) 3(3-0-6)
5 205CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
6 205CA111 ແຄນຄູລັດສ໌ 1 (Calculus 1) 3(2-2-5)
7 205PH111 ຟີຊິກສາດ 1 (Physics 1) 3(2-2-5)
8 205PL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1 (Physics Laboratory 1) 1(0-2-1)
ລວມ 17(11-14-28)

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 2

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205ES102 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 (General English 2) 2(0-4-2)
2 135LS102 ລາວສຶກສາສາ 2 (Lao Studies 2) 2(2-0-4)
3 205CH112 ເຄມີສາດ 2 (Chemistry 2) 3(3-0-6)
4 205CL112 ທົດລອງເຄມີສາດ 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
5 205CA112 ແຄນຄູລັດສ໌ 2 (Calculus 2) 3(2-2-5)
6 205CF111 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Fundamental Computer) 3(2-2-5)
7 205PH112 ຟີຊິກສາດ 2  (Physics 2 ) 3(2-2-5)
8 205PL112 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 2 (physics laboratory2) 1(0-2-1)
ລວມ 18(11-16-29)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205EP211 ພາສາອັງກິດສໍາລັບຟີຊິກ 1 (English for Physics 1) 2(0-4-2)
2 205FS211 ສະຖິຕິພື້ນຖານ (Fundamental Statistics) 3(2-2-5)
3 205ME221 ກົນລະສາດ 1 (Mechanics 1) 3(2-2-5)
4 205TM221 ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ທິດສະດີເດີນເຄື່ອນ (Thermodynamics and kinetic theory) 3(2-2-5)
5 205ML221 ທົດລອງກົນລະສາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ

(Mechanics and Thermodynamics Laboratory)

2(0-4-2)
6 205EC221 ໄຟຟ້າ 1 (Electricity1) 3(2-2-5)
7 205PP211 ໂປຣແກຣມສໍຳລັບຟີຊິກ 1 (Program for Physics1) 2(1-2-3)
ລວມ 18(9-18-27)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205EP212 ພາສາອັງກິດສໍາລັບຟີຊິກ 2 (English for Physics 2) 2(0-4-2)
2 205AP221 ຟີຊິກອາຕອມ (Atomic Physics) 3(2-2-5)
3 205AL221 ທົດລອງຟີຊິກອາຕອມ (Atomic Physics )Laboratory) 1(0-2-1)
4 205MP211 ຄະນິດສາດສໍາລັບຟີຊິກ (Mathematical for  PhysicsPhysics ) 3(2-2-5)
5 205PP212 ໂປຣແກຣມສໍຳລັບຟີຊິກ 2 (Program for Physics2) 2(1-2-3)
6 205ET221 ອີເລັກໂຕຣນິກ 1 (Electronics 1) 3(2-2-5)
7 205EL221 ທົດລອງອີເລັກໂຕຣນິກ 1 (Electronics Laboratory 1) 1(0-2-1)
8 205SE221 ທາດເຄິ່ງຊັກນໍາ (Semiconductors) 3(2-2-5)
9 015ND201 ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ 3(0-2-6)
ລວມ 21(9-20-33)

 ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 1

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205RP311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ(Research Methodology ) 2(2-0-4)
2 205EM321 ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 1 (Electromagnetic 1) 3(2-2-5)
3 205ET322 ອີເລັກໂຕຣນິກ 2 (Electronics 2 ) 3(2-2-5)
4 205EL322 ທົດລອງອີເລັກໂຕຣນິກ 2 (Electronics Laboratory 2) 1(0-2-1)
5 205QM321 ກົນລະສາດຄວານຕັມ (Quantum Mechanics) 3(2-2-5)
6 205OP321 ຟີຊິກແສງສະຫວ່າງ (Optical Physics) 3(2-2-5)
7 205OL321 ທົດລອງຟີຊິກແສງສະຫວ່າງ-ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ(Optical-Electromagnetic Laboratory ) 2(0-4-2)
ລວມ 17(10-14-27)

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 2

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 115HR303 ມະນຸດ​ສຳພັນ (Human Relation) 2(2-0-4)
2 205EM322 ​ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 2  (Electromagnetic 2) 3(2-2-5)
3 205NP321 ຟີຊິກນິວເຄລຍ (Nuclear Physics) 3(2-2-5)
4 205SL321 ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ (Solid State Physics) 3(2-2-5)
5 205SC321 ໂຊລາເຊລ (Solar Cell ) 3(2-2-5)
6 205PE321 ຟີຊິກພະລັງງານ (Physics of Energy) 3(2-2-5)
ລວມ 17(12-10-29)

 ປີທີ 4 ພາກຮຽນທີ 1

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 115PO401 ການເມືອງ  (Politics) 2(2-0-4)
2 205AS421 ດາລາສາດ  (Astronomy) 3(2-2-5)
3 205EP421 ຟີຊິກສິ່ງແວດລ້ອມ

(Environmental  Physics)

3(2-2-5)
4 205SP421 ສໍາມະນາ (Seminar) 2(1-2-3)
5 205RE422 ພະລັງງານທົດແທນ (Renewable Energy) 3(2-2-5)
6 205SP421 ຟີຊິກສະຖິຕິ (Statistical Physics) 3(2-2-5)
7 205AE431 ໄຟຟ້ານໍາໃຊ້(Application of Electricity) 3(2-2-5)
ລວມ 19(13-12-32)

ປີທີ 4 ພາກຮຽນທີ 2

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205TR421 ຝຶກ​ງານ (Training) 3(0-0-9)
2 205FP421 ໂຄງການຈົບຊັ້­ນ (Thesis) 6(0-0-18)
ລວມ 9(0-0-27)