1. ຊື່ຫຼັກສູດ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • Bachelor of Science Program in Environmental Chemistry. 

2. ຊື່ປະກາສະນີຍາບັດ

 • ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • Bachelor of Science in Environmental Chemisry.

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

    ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພາກວິຊາເຄມີສາດ ເບີໂທລະສັບ: 020 55050288,  020 55627169,  020 59833350,
ແຟັກ:  021 770173

4. ປັດຊະຍາຂອງຫຼັກສູດ

ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໂດຍ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້ອມ, ​​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້-ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ປະສົບການ, ຈັນ​ຍາ​ບັນ ແລະ ສິນ​ທຳ​ປະ​ຕິ​ວັດ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ​ ​ສາ​ມາດ​ສຶກ​ສາ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ຕໍ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ​​ໄດ້.

5. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

– ເພື່ອສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີພື້ນຖານແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະໃນດ້ານວິທະຍາ ສາດທາງທິດສະດີ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

– ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານເຄມີ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການວິໄຈນໍ້າ, ດິນ, ອາກາດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

– ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະນໍາໄປປະກອບອາຊີບໄດ້.

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ແລ້ວ ນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້:

 • ຈໍາແນກບັນດາທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ;
 • ເຊື່ອມໂຍງທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນລະບົບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ດ້ານທັກສະ:

 • ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການທົດລອງ, ປຸງແຕ່ງທາດລະລາຍ, ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິທີການທົດລອງ;
 • ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບຕົ້ນ.

ດ້ານການນຳໃຊ້:

 • ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ, ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ທາງເຄມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ;
 • ປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ:

 • ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ມີນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະເພື່ອສ່ວນລວມ;
 • ດຳເນີນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມຮູ້ດ້ານເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ອາຊີບດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາວິໄຈ ເຊັ່ນ: ນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ, ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄູ- ອາຈານ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ອາຊີບພະນັກງານລັດ ໃນບັນດາກະຊວງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ, ໜ່ວຍງານອົງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດເຄມີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.
 • ອາຊີບໃນວົງການທຸລະກິດຕ່າງໆ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງທົດລອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍ ອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ທາດເຄມີ.

7. ການກໍານົດການເປີດສອນ

ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນແຕ່ສົກຮຽນ 2019-2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນພາກວິຊາເຄມີສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນຈົບ 2-3 ຮຸ່ນ ຈິ່ງປະເມີນຄືນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

 8. ຄາດຄະເນແຜນການຮັບນັກສຶກສາ

ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນຄາດວ່າຈະຮັບນັກສຶກສາໄດ້ຈຳນວນ 40 ຄົນ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ສົກຮຽນ ຈຳນວນນັກສຶກສາ ຈຳນວນລວມ ຄາດຄະເນ

ນ/ສ ຮຽນຈົບ

ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ປີ 4  
2019 – 2020 40 00 00 00 40 00
2020 – 2021 40 40 00 00 80 00
20212022 40 40 40 00 120 00
2022 2023 40 40 40 40 160 40

9. ຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາ ໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

9.1 ສໍາລັບນັກຮຽນ

     – ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ;

– ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;

– ມີຄຸນສົມບັດດີ;

– ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍານົດ.

9.2 ສໍາລັບພະນັກງານ

– ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ;

– ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;

– ມີຄຸນສົມບັດດີ;

– ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

– ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍານົດ.

10. ວິທີຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ມີມາດຖານຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 9 ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອບເສັງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສະໝັກ ເພື່ອສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າໃນແຕ່ລະສົກ ຮຽນ ໂດຍມີຄະນະກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

11. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາລແຫ່ງຊາດ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດສາຂາເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຈະສອນແບບເຕັມເວລາ ດັ່ງນີ້:

 • ໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ (ມີພັກທ້າຍປີຮຽນ)
 • ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ
 • ໜຶ່ງອາທິດ ຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ ຫາ ສຸກ), ຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ (5-7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້)
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຮຽນ 50 ນາທີ

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ ມີໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາແບບເຕັມເວລາ ຈະໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 4 ປີ (8 ພາກຮຽນ) ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ຕື່ມອີກສູງສຸດ 2 ປີ (4 ພາກຮຽນ).

13. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ

13.1 ຈຳນວນໜ່ວຍກິດໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາ

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                17 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 39 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ

 

 

73 ໜ່ວຍກິດ

 

3.1  ຮຽນຕົວຈິງ 67 ໜ່ວຍກິດ

 

3.2  ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 06 ໜ່ວຍກິດ

 

4.   ໝວດວິຊາເລືອກ 04 ໜ່ວຍກິດ
ລວມທັງໝົດ 133 ໜ່ວຍກິດ

 

13.2 ແຜນການຮຽນການສອນ:

ປີທີ 1 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
115LS101 ລາວສຶກສາ 1 (Lao Studies 1) 2(2-0-4)
205ES101 ພາສາອັງກິດສຳລັບວິທະຍາສາດ 1 (English for Science 1) 2(0-42)
145PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (Psycology) 2(2-0-4)
205CH111 ເຄມີສາດ 1 (Chemistry 1) 3(306)
205CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(021)
205GP111 ຟີຊິກສາດ (Physics) 3(306)
205PL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ (Physics Laboratory) 1(021)
205SC111 ຄວາມປອດໄພທາງເຄມີ (Safety in Chemistry) 2(204)
205CA111 ແຄນຄູລັດສ໌ 1 (Calculus 1) 3(225)
                         ລວມໜ່ວຍກິດ 19(141033)

ປີທີ 1  ພາກຮຽນທີ 2 

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
135LS102 ລາວສຶກສາ 2 (Lao Studies 2) 2(204)
205ES102 ພາສາອັງກິດສໍາລັບວິທະຍາສາດ 2 (English for Science 2) 2(042)
205IN111 ເຄມີອະນົງຄະທາດ 1 (Inorganic Chemistry 1) 3(3-0-6)
205IL111 ທົດລອງເຄມີອະນົງຄະທາດ 1 (Inorganic Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
205CH112 ເຄມີ​ສາດ 2  (Chemistry 2) 3(3-0-6)
205CL112 ທົດ​ລອງເຄມີສາດ 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
205ES121 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental Sciences) 2(204)
205FS111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ (Fundamental Statistic) 3(2-2-5)
205CF111 ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Fundamental Computer) 3(2-2-5)
ລວມໜ່ວຍກິດ 20 (14-12-34)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
205EL211 ພາສາອັງກິດສຳລັບເຄມີສາດ 1 (English for Chemistry 1) 2(0-4-2)
205AP221 ມົນລະພິດທາງອາກາດ  (Air Pollution) 2(2-0-4)
205AL221 ທົດລອງມົນລະພິດທາງອາກາດ  (Air Pollution Laboratory) 1(0-2-1)
205EV221 ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ  (Environmental Chemistry) 2(2-0-4)
205OR221 ເຄມີອົງຄະທາດ 1 (Organic Chemistry 1) 3(3-0-6)
205OL221 ທົດລອງເຄມີອົງຄະທາດ 1 (Organic Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
205PH211 ເຄມີຟີຊິກ (Physical Chemistry) 3(3-0-6)
205PL211 ທົດລອງເຄມີຟີຊິກ (Physical Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
205IN212 ເຄມີີອະນົງຄະທາດ 2 (Inorganic Chemistry 2) 3(3-0-6)
ລວມໜ່ວຍກິດ 18(13-10-31)

ປີທີ 2 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
205EL212 ພາສາອັງກິດສຳລັບເຄມີສາດ 2 (English for Chemistry 2) 2(042)
015ND201 ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ (Defense Studies) 3(027)
205WQ221 ວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າ  (Water Quality Analysis) 2(2-0-4)
205WL221 ທົດລອງວິເຄາະຄຸນະພາບນໍ້າ (Water Quality Analysis Laboratory) 1(0-2-1)
205OR222 ເຄມີອົງຄະທາດ 2 (Organic Chemistry 2) 3(3- 0-6)
205AN221 ເຄມີວິເຄາະ 1(Analytical Chemistry 1) 3(3-0-6)
205AL221 ທົດລອງເຄມີວິເຄາະ 1 (Analytical Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
205SC221 ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງດິນ (Soil Environmental Chemistry) 2(204)
205SL221 ທົດລອງເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງດິນ (Soil Environmental

Chemistry Laboratory)

1(021)
205NP221 ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ (Noise and

Vibration Pollution)

2(2-0-4)
ລວມໜ່ວຍກິດ 20(101236)

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
205RH321 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ (Research Methodology) 2(204)
205WT321 ການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ (Wastewater Treatment) 2(204)
205WM321 ຈຸລະຊີບວິທະຍາຂອງນໍ້າເປື້ອນ

(WasteWater Microbiology )

2(2-0-4)
205EL321 ການຈັດການຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ(Environmental Quality Management and Law) 2(2-0-6)
205CT321 ໂຄຣມາໂຕກຣາບຟີ (Chromatography) 2(2-0-4)
205SP321 ສະເປັກໂຕຣສະໂກປີ (Spectroscopy) 2(2-0-4)
205AE321 ນິເວດວິທະຍາຂອງແຫຼ່ງນໍ້າ (Aquatic Ecology) 2(2-0-4)
205AN322 ເຄມີວິ​ເຄາະ​ 2 (Analytical Chemistry 2) 3(3-0-6)
205AL322 ທົດ​ລ​ອງເຄມີ​ວິ​ເຄາະ​ 2 (Analytical Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
205EL313 ພາສາອັງກິດສຳລັບເຄມີສາດ 3 (English for Chemistry 3) 1 (0-2-1)
ລວມໜ່ວຍກິດ 19(17438)
   

 ຫຼັງຈາກສອບເສັງພາກຮຽນ 1 ສຳເລັດແລ້ວ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕາມໂຮງງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປີທີ 3 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
115HR303 ມະນຸດສຳພັນ (Human Relation) 2(2-0-4)
205SN321 ສຳມະນາສຳລັບເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ 1 (Seminar in Environmental Chemistry 1) 1(021)
205ET321 ພິດ​ວິທະຍາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (Environmental Toxicology) 2(2-0-4)
205PR321 ຝຶກງານ ຫຼື ເຮັດບົດໂຄງການນ້ອຍ (Internship Program) 1(0-0-3)
205PE321 ໂພລີເມີກັບວຽກງານທາງສິ່ງແວດລ້ອມ (Polymers and Environment) 2(2-0-4)
205FW321 ພາກ​ສະໜາມ (Fieldwork) 1(0-2-1)
205EI321 ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ (Evironmental Impact Assessment) 3(2-0-7)
205IE321 ເຄມີອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ (Industrail Chemistry and Environment) 2(2-0-4)
205IA321 ວິເຄາະໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື (Instrumental Analysis) 3(3-0-6)
205IL321 ທົດລອງວິເຄາະໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື (Instrumental Analysis Laboratory) 1(0-2-1)
ລວມໜ່ວຍກິດ 18(13737)

 ປີທີ 4 ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
115PO401 ການເມືອງ (Politics) 2(2-0-4)
205WM421 ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

(Solid and Hazardous Waste Management)

2(2-0-4)
205OW421 ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອອົງຄະທາດ (Organic Waste Utilization) 2(2-0-4)
205SN422 ສຳມະນາສຳລັບເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ 2 (Seminar in Environmental Chemistry 2) 1(021)
205SA421 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດທາງສະຖິຕິ (Statistic Analysis Tools) 3(2-2-5)
xxxxxxxx ວິຊາເລືອກ (Selective Course) 2(2-0-4)
xxxxxxxx ວິຊາເລືອກ (Selective Course) 2(2-0-4)
205FP421

 

ໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Final Project) 1(003)
ລວມໜ່ວຍກິດ 15(12429)

ປີທີ 4 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ
205FP421

 

ໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Final Project) 5(0015)
ລວມໜ່ວຍກິດ 5(0-0-15)