1. ຊື່ຫຼັກ­ສູດ:  

1.1  ຫຼັກ­ສູດ​ປະ­ລິນ­ຍາ​ຕີ ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ ສາ­ຂາ ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ
1.2  Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ຊື່ປະ­ກາ­ສະ­ນີ­ຍະ­ບັດ:

2.1  ປະ­ລິນ­ຍາ​ຕີ ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ ສາ­ຂາ ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ
2.2  ປຕ.ວ. (ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ)
2.3  Bachelor of Science in Computer Science
2.4  B.Sc. (Computer Science)

3. ໜ່ວຍງານຮັບ­ຜິດ­ຊອບ: 

ພາກ​ວິ­ຊາ​ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ຄະ­ນະ​ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດທຳ​ມະຊາດ, ມະ­ຫາ­ວິ­ທະ­ຍາ­ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
ໂທລະສັບ: 02022245128, 02077712077 ອີເມວ: cs.fns@nuol.edu.la

4. ປັດຊະຍາຂອງຫຼັກສູດ:

          ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນ, ຕາມ
          ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດ
          ແຮງງານໃນປະຈຸບັນ ໂດຍແນໃສ່ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer
           Scientist), ເປັນນັກວິຊາການວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Scientist) ແລະ ນັກພັດທະນາຊອບແວ ແລະ
          ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ  ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ.

5. ຈຸດ­ປະ­ສົງຂອງຫຼັກ­ສູດ:    

 • ຫຼັກສູດປະລິຍາຕີສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີ:
   ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການແກ້ບັນຫາຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ກໍ່ຄືອົງການຕ່າງໆ, ການສ້າງແບບຈຳລອງ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບວິທະຍາສາດ, ແລະ ການພັດທະນາຊັອບແວ (Software).
 • ຄວາມສາມາດ ໜູນໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບວິທະຍາສາດ, ສ້າງຮູບແບບ (Model) ແລະ ຊັອບແວ (Software) ເພື່ອແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງອົງການ ຫຼື ສັງຄົມ.
 • ຄວາມສາມາດ ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນໃນສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການປະດິດນະວັດຕະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການໃນດ້ານການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ.
 • ຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຮັກວິຊາອາຊີບ.

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

           ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້: ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການ, ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຢ່າງໜັກແໜ້ນທາງດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ອອກແບບ (Model) ວິທີແກ້ບັນຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ດ້ານທັກສະ: ມີທັກສະໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຢ່າງມີຫຼັກການວິທະຍາສາດ.

ດ້ານການນໍາໃຊ້: ພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼື ດໍາເນີນການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ອອກແບບ (Model) ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພຶ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ: ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານ, ມີແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີທັດສະນະການເມືອງຢ່າງ ໜັກແໜ້ນ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ຮູ້ຮັກສາວັດທະນາທໍາອັນຈົບງາມຂອງຊາດມີແນວຄິດຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

          ຜູ້ຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດັ່ງນີ້:

 •  ນັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ, ນັກວິເຄາະ-ອອກແບບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ
   ແລະ ນັກພັດທະນາຊັອບແວ.
 •  ອາຊີບພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 •  ປະກອບອາຊີເປັນຂອງຕົນເອງ (Startup), ເປັນທີ່ປືກສາ, ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

7.  ການກຳນົດການເປີດສອນ

  ເລີ່ມ​ແຕ່​ສົກ­ຮຽນ  2019-2020 ເປັນ­ຕົ້ນ​ໄປ ແລະ ຈະ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ ພາຍ­ຫຼັງ​ນັກ​ສຶກ­ສາ​ຮຽນ​ຈົບ 2 ລຸ້ນ

8. ຄາດ​ຄະ­ເນແຜນ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກ­ສາ:   

ແຜນຄາດຄະເນຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແມ່ນຈໍານວນ 60 ຄົນ/ປີ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 

ສົກຮຽນ

ຈໍານວນນັກສຶກສາ

 

ຈໍານວນລວມ

ຄາດຄະເນ

ນ/ສ ຮຽນຈົບ

ປີ 1

ປີ 2

ປີ 3

ປີ 4

2020-2021

60

 

 

 

60

 

2021-2022

60

60

 

 

120

 

2022-2023

60

60

60

 

180

 

2023-2024

60

60

60

60

240

60

9. ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ:

ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກ­ສາ​ໃນ​ຫຼັກ­ສູດ​ສາ­ຂາ:ວິ­ທະ­ຍາ­ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ພື້ນ­ຖານ​ດັ່ງ­ນີ້:

 1. ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ປະ­ກາ­ສະ­ນີ­ຍະ­ບັດ ຈົບ​ມັດ­ທະ­ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ, ຊັ້ນ​ກາງ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ.
 2. ຖ້າ​ເປັນ​ພະ­ນັກ­ງານ​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ນຳ​ສົ່ງ ແລະ ຂໍ້​ຕົກ­ລົງ ຕາມ​ໂກ​ຕາ ຫຼື ຮູບ​ການ​ອື່ນ​ຂອງ​ກະ­ຊວງ ຫຼື ກົມ​ກອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
 3. ມີ​ສຸ­ຂະ­ພາບ​ແຂງ­ແຮງ​ດີ

10. ວິ­ທີການເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກ­ສາ:

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ມາດ­ຖານ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ຕາມ​ທີ່​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຂໍ້ 9ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ສອບ­ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຕົ້ນ​ສົກ­ຮຽນ​ໂດຍ​ມີ​ຄະ­ນະ​ກຳ­ມະ­ການ​ສອບ­ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ ມ.ຊ. ສົມ­ທົບ​ກັບ​ກົມ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ກະ​ຊວງສຶກ­ສາ​ທິ​ການ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ

 11. ການ­ຈັດ­ຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນ

 ການ​ຮຽນ ຈະ​ສອນ​ຕາມ​ລະ­ບົບ​ໜ່ວຍ​ກິດ ຈະ​ໃຊ້​ເວ­ລາ​ທັງ​ໝົດ 8 ພາກ­ຮຽນ ຫຼື  4 ປີ.  ແຕ່​ລະ​ພາກ­ຮຽນ​ໃຊ້​ເວ­ລາ 4 ເດືອນ ຫຼື  16 ຫາ 18 ອາ ທິດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮຽນ​ຄົບ​ຕາມ​ໜ່ວຍ​ກິດ​ທີ່​ກຳ­ນົດ​ໃນ​ຫຼັກ​ສູດ.  ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ­ຕິ ບັດ​ດັ່ງ­ນີ້:

 • ໜຶ່ງ​ສົກ­ຮຽນ​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ພາກ­ຮຽນ, 1 ພາກ­ຮຽນ​ມີ 4 ເດືອນ ຫຼື ມີ 16 ຫາ 18 ອາ­ທິດ
 • ຮຽນ​ຕົວ​ຈິງ                           16 ອາ­ທິດ
 • ອາ­ທິດ​ແຮ                             1  ອາ­ທິດ
 • ສອບ­ເສັງ                              1  ອາ­ທິດ

ໜຶ່ງ​ອາ­ທິດ                                      ຮຽນ 5 ວັນ (ວັນ​ຈັນ ຫາ ວັນ​ສຸກ)

ໜຶ່ງ​ວັນ                                          ຮຽນ 5 ຊົ່ວ­ໂມງ ຫາ 6 ຊົ່ວ­ໂມງ

ໜຶ່ງ​ຊົ່ວ­ໂມງ                                     ຮຽນ 50 ນາ­ທີ ແລະ 10 ນາ­ທີ ພັກ­ຜ່ອນ

ເວ­ລາ​ຮຽນ                              ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ 8 :00 ໂມງ ຫາ 11:30 ໂມງ
                                  
          ຕອນ​ບ່າຍ​ເລີ່ມ 13 :00ໂມງ ຫາ 16:30 ໂມງ

ການໄປທັດສະນະສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເອງ

12. ໄລ­ຍະເວ­ລາການສຶກ­ສາ:

     ນັກ​ສຶກ­ສາ​ທີ່​ຮຽນ​ຫຼັກ­ສູດວິທະຍາສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີໃຊ້​ເວ­ລາ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຈົບ​ 4 ປີ ຫຼື 8 ພາກ­ຮຽນ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບນັກສຶກສາສູງສຸດ 2 ປີ

13. ການກໍານົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ

13.1 ຈຳ­ນວນໜ່ວຍກິດລວມ ທີ່ສອນໃນຫຼັກ­ສູດ:                            137     ໜ່ວຍກິດ

0. ໝວດ​ວິ­ຊາ​ຄວາມ​ຮູ້​​ທົ່ວ​ໄປ                 20 ໜ່ວຍ​ກິດ
1. ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ        40 ໜ່ວຍ​ກິດ
2. ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ                                 74 ໜ່ວຍ​ກິດ
3. ໝວດ​ວິ­ຊາ​ເລືອກ                                3 ໜ່ວຍ​ກິດ

13.2  ແຜນຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ:

ປີທີ 1 ພາກ­ຮຽນທີ 1

ລະ­ຫັດ​ວິ­ຊາ ຊື່​ວິ­ຊາ ໜ່ວຍ​ກິດ ກຸ່ມ​ວິ­ຊາ
115LS101 ລາວ​ສື​ກ​ສາ1 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205ES101 ພາ­ສາ​ອັງ­ກິດ​ສຳ­ລັບ​ວິທະຍາສາດ 1 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205MC111 ຄະນິດສາດ​ສຳລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 1 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CS121 ລະບົບຄອມພິວເຕີ 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205BC121 ການນໍາໃຊ້ຊອບແວພື້້ນຖານ 2(0-4-2) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CP121 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ C 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205DB121 ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ­ຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ
(MS Access)
3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
145PY101 ຈິດ­ຕະ­ວິ­ທະ­ຍາ​ທົ່ວ​ໄປ 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ລວມ: 19(14-10-33)

ປີທີ 1 ພາກ­ຮຽນທີ 2

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
205FS111 ສະ­ຖິ­ຕິ​ພື້ນ­ຖານ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CA111 ແຄນຄູລັດສ໌ 1 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205ES102 ພາ­ສາ​ອັງ­ກິດ​ສຳ­ລັບ​ວິທະຍາສາດ 2 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
135LS102 ລາວ​ສື​ກ​ສາ 2 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205DB122 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ(Database Systems) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205PY121 ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາ Python ສໍາລັບ Data Science 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205OS121 ລະ­ບົບ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ການ(Operating Systems) 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
ລວມ:      18(14-8-32)

 

 

ປີທີ 2 ພາກ­ຮຽນທີ 1

ລະ­ຫັດ​ວິ­ຊາ ຊື່​ວິ­ຊາ ໜ່ວຍ​ກິດ ກຸ່ມ​ວິ­ຊາ
205MC212 ຄະນິດສາດ​ສຳລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 2 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CA212 ແຄນ​ຄູ​ລັດ​ສ໌ 2 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205EC201 ພາ­ສາ​ອັງ­ກິດ​ສຳ­ລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 1 1(0-2-1) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205DS221 ດາຕາຊາຍ (Data Science) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205AD221 ໂຄງ​ສ້າງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ວິ­ທີ 1 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205RL221 ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາ R
ສໍາລັບ Data Science
3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205MI211 ລະ­ບົບ​ຂ່າວ­ສານ​ເພື່ອ​ການ​ບໍ­ລິ­ຫານ(MIS) 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
ລວມ: 18(12-12-30)
         

ປີທີ 2 ພາກ­ຮຽນທີ 2

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
205AD222 ໂຄງ​ສ້າງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ວິ­ທີ 2 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205SR211 ສະຖິຕິ​​ວິ​ໄຈ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205DM221 ດາຕາ ມາຍນິ່ງ (Data Mining) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205OD221 ການ​ວິ­ເຄາະ ແລະ ອອກ​ແບບ​ລະ­ບົບ
(ແບບວັດຖຸ)
3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205DP221 Database Programming 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
015ND201 ສຶກສາປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ 3(0-2-7) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
115HR203 ມະ­ນຸດ​ສຳ­ພັນ 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ລວມ: 20(12-12-36)

ປີທີ 3 ພາກ­ຮຽນທີ 1

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
205CN321 ການ​ສື່­ສານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ເຄືອ​ຂ່າຍ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205EC301 ພາ­ສາ​ອັງ­ກິດ​ສຳ­ລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 2 1(0-2-1) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205RM321 ວິ­ທີ​ການ​ຄົ້ນ­ຄວ້າ(ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205IR321   ການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
(Information Retrieval)
2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CV321 Computer Vision:
ປະມວນຜົນຮູບພາບ(Digital Image Processing)
3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205ET311 ໄຟຟ້າສໍາລັບຄອມພິວເຕີ (Electricity 1) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205AI321 ປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence) 3(2-0-7) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
ລວມ: 18(12-10-32)

ປີທີ 3 ພາກ­ຮຽນທີ 2 

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
205ML321 ມາຊີນເລີນນິ່ງ (Machine Learning) 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205SM311 ສຳ​ມະ​ນາ 1 1(0-2-1) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CG321 ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ກຣາບ​ຟິກ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205SE321 ວິ­ສະ­ວະ­ກຳ​ຊັອບ​ແວ 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205BT321 Introduction to Blockchain Technology 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205SA311 ການບໍລິຫານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205SF321 Computer Security and Forensics 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205AP311 ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ (CompTIA A+) 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
ລວມ: 18(14-8-32)

ປີທີ 4 ພາກ­ຮຽນທີ 1

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
115PO401 ການ­ເມືອງປະຈຸບັນ 2(2-0-4) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205EC401 ພາ­ສາ​ອັງ­ກິດ​ສຳ­ລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 3 1(0-2-1) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205SM412 ສຳ​ມະ​ນາ 2 1(0-2-1) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205BD421 ບິກດາຕາ (Introduction to Big Data) 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205IO421 Introduction to Internet of Things (IoT) 3(2-0-7)  ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205HM421 Hybrid Mobile App                       3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205CC421 Intoduction to Cloud Computing 2(2-0-4) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
xxxxxxxx  ວິຊາເລືອກ 3(2-2-5) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ເລືອກ
ລວມ: 17(12-8-33)

ປີທີ 4 ພາກ­ຮຽນທີ 2

ລະ­ຫັດວິ­ຊາ ຊື່ວິ­ຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິ­ຊາ
205FP411 ໂຄງ­ການ​ຈົບ​ຊັ້ນ 6(0-0-18) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
205IP411 ຝຶກງານ ຫຼື ເຮັດໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ 3(0-0-9) ໝວດ​ວິ­ຊາ​ພື້ນ­ຖານ​ວິ­ຊາ​ສະ­ເພາະ
ລວມ: 9(0-0-27)