1. ຊື່ຫຼັກສູດ

1.1 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
1.2 Bachelor of Science Program in Biotechnology

2. ຊື່ປະກາສະນີຍາບັດ

2.1 ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
2.2 ປຕ.ວ (ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ)
2.3 Bachelor of Science in Biotechnology 
2.4 B.Sc. (Biotechnology)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

         ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ. ຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບຫຼັກສູດ:

 1. ອຈ.ປທ. ຕຸລາພອນ ແກ້ວແກ່ນ     ຫົວໜ້າ 02056516884 (toulaphone@gmail.com)
 2. ຊອ.ປທ. ທິບພະຈັນ ສຸວັນນະສານ  ຮອງ    02055997698 (ilazavong@yahoo.com)
 3. ອຈ.ປທ. ຈັນສົມ ແກ້ວອຸດອນ      ຄະນະ   02055597189 (chansom_k@yahoo.com)

4. ປັດຊະຍາ

         ຫຼັກສູດເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເປັນເລີດທາງເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ້າວສູ່ລະດັບສູງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

5. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່.
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ສຶກສາໃນລະດັບສູງຂຶ້ນ.

        

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

    6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂາວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້:

 • ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການທາງເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
 • ລະບຸຊື່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດຕາມຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ
 • ຄັດເລືອກເຊື້ອຈຸລະຊີບທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນການເຮັດຜະລິດຕະພັນທາງຊີວະພາບ.

ດ້ານການນຳໃຊ້:

 • ປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ວາງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ຈັດລະບຽນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.
 • ດໍາເນີນການເຮັດຜະລິດຕະພັນທາງຊີວະພາບໃນລະດັບຊຸມຊົນໄດ້.

ດ້ານທັກສະ:

 • ດໍາເນີນວຽກງານເປັນໝູ່ຄະນະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ

ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ:

– ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ນັບຖືວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.

  6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

ຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈເຊັ່ນ: ຄູ-ອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ອາຊີບພະນັກງານລັດ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ.
 • ເປັນນັກວິຊາການໃຫ້ກັບຂະແໜງກະສິກໍາ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

7. ການກຳນົດການເປີດສອນ

ເລີ່ມແຕ່ສົກສຶກສາ 2019-2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນຈົບ 1 ຮຸ່ນ ຈິ່ງປະເມີນຄືນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ.

8. ຄາດຄະເນແຜນການຮັບນັກສຶກສາ

ສົກສຶກສາ ຈຳນວນນັກສຶກສາ ຈຳນວນລວມ ຄາດຄະເນນັກສຶກສາຮຽນຈົບ
ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4
2019-2020 40 0 0 0 40 40
2020-2021 40 40 0 0 80 80
2021-2022 40 40 40 0 120 120
2022-2023 40 40 40 40 160 160

9. ຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາ

    ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

    9.1 ສຳລັບນັກສຶກສາ:

     – ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

– ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ

– ມີຄຸນສົມບັດດີ

– ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍານົດ

   9.2 ສຳລັບພະນັກງານ:

     – ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນສູງ

– ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ

– ມີຄຸນສົມບັດດີ

– ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຜ່ານການເຫັນດີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍານົດ

10. ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາ

ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດ.

11. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

ໜຶ່ງສົກສຶກສາ ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ

– ໜຶ່ງພາກຮຽນ ມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.

– ໜຶ່ງອາທິດມີຮຽນ 5 ວັນ (ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ), ຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ (5 ຫາ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້).

– ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຈົບຫຼັກສູດ 4 ປີ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ປີ.

13. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ                           

13.1  ຈຳນວນໜ່ວຍກິດໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາ                   

1)  ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                     17       ໜ່ວຍກິດ

2)  ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ                        37       ໜ່ວຍກິດ

3)  ໝວດວິຊາສະເພາະ                                             69       ໜ່ວຍກິດ

3.1 ຮຽນຕົວຈິງ                                                    63       ໜ່ວຍກິດ

3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ                                 06       ໜ່ວຍກິດ

4)  ໝວດວິຊາເລືອກ                                                 03     ໜ່ວຍກິດ

             ລວມທັງໝົດ                                                   126    ໜ່ວຍກິດ

13.2 ແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205ES101 ພາສາອັງກິດສໍາລັບວິທະຍາສາດ 1 2 (0 – 4 – 2) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
145 PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2 (2 – 0 – 4) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
115LS101 ລາວສຶກສາ 1 2 (2 – 0 – 4) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205CA111 ແຄລຄູລັສ 1 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205CH111 ເຄມີສາດ 1 3 (3 – 0 – 6) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 1 (0 – 2 – 1) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205GP111 ຟີຊິກສາດ 1 3 (3 – 0 – 6) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205PL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1 1 (0 – 2 – 1) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205BI111 ພື້ນຖານຊີວະວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 20 (14-12-34)

 ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205ES102 ພາສາອັງກິດສໍາລັບວິທະຍາສາດ 2 2 (0 – 4 – 2) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
135LS102 ລາວສຶກສາ 2 2 (2 – 0 – 4) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205FS111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205OG111 ເຄມີອົງຄະທາດ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205TB112 ເຕັກນິກທາງຊີວະວິທະຍາ 1 (0 – 2 – 1) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205BT122 ພືດສາດ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205CF111 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 17 (10-14-27)

 ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205EB211 ພາສາອັງກິດສໍາລັບຊີວະວິທະຍາ 3 2 (0 – 4 – 2) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205AN211 ເຄມີວິເຄາະ 3 (2 – 2- 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205HP221 ຮໍໂມນພືດ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205BC221 ຊີວະເຄມີ 1 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205MI221 ຈຸລະຊີບວິທະຍາທົ່ວໄປ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205EC122 ນິເວດວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 17 (10 -14 -27)

 ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205EB212 ພາສາອັງກິດສໍາລັບຊີວະວິທະຍາ 4 2 (0 – 4 – 2) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205BC222 ຊີວະເຄມີ 2 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205AM222 ຈຸລະຊີບນຳໃຊ້ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
015ND201 ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ 3 (0 – 2 – 7) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205FG222 ເຫັດ-ຣາວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205PH222 ເຕັກໂນໂລຊີໃນການເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 17(08-14-29) 

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205EB311 ພາສາອັງກິດສໍາລັບຊີວະວິທະຍາ 5 2 (0 – 4 – 2) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205FC321 ເຄມີອາຫານ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205TC321 ການເພາະລ້ຽງແພຈຸລັງພືດ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205TF321 ເຕັກໂນໂລຊີໃນການໝັກ 3 (2 – 2 -5) ວິຊາສະເພາະ
205RB311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ 2 (2 – 0 – 4) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
115PO301 ການເມືອງ 2  (2 – 0 -4) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ລວມ: 15(10-10-25) 

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205EB312 ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບຊີວະວິທະຍາ 6 2 (0 – 4 – 2) ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ
205EN322 ເອນໄຊມ໌ວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205GE222 ກຳມະພັນວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205SB322 ສຳມະນາ 1 (0 -2 – 1) ວິຊາສະເພາະ
205ST322 ຝຶກງານ 2 (0 -0- 6) ວິຊາສະເພາະ
115HR303 ມະນຸດສຳພັນ 2 (2 – 0 – 4) ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
205TX322 ພິດວິທະຍາ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205FP322 ການແປຮູບອາຫານ 3 (2 – 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 19(10 – 14 -31)

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205BC421 ການຄວບຄຸມທາງຊີວະວິທະຍາ 3 (2- 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205BS421 ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ 3(2- 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205FN421 ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 3 (2- 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
205MT421 ເຕັກໂນໂລຊີການປູກເຫັດ 3 (2- 2 – 5) ວິຊາສະເພາະ
XXXXXXXX ວິຊາເລືອກ 3 (1 – 4 – 4) ວິຊາເລືອກ
205FP421 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 (0- 0- 18) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 21(8 – 8- 38)

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ ກຸ່ມວິຊາ
205FP421 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 (0- 0- 18) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ: 6 (0- 0- 18)