1. ຊື່ຫຼັກສູດ

   1.1 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ
1.2 Bachelor of Science Program in Biology

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

            2.1       ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ

            2.2       ປຕ.ວ. (ຊີວະວິທະຍາ)    

            2.3       Bachelor of Science in Biology

            2.4       B.Sc. (Biology)

4. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

          ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັກສູດ:

 1. ອຈ.ປທ. ຄຳຟ້າ ຈັນທະວົງສາ       ຫົວໜ້າ 02059096515 (kh_favongsa@yahoo.com)
 2. ອຈ.ປທ. ສຸລິວັນ ຫຼ້າໜໍ່ສະຫວັນ    ຮອງ     02055209822 (biokklano@yahoo.com)
 3. ຊອ.ປທ. ກອນອຸມາ ພົງສາ          ຄະນະ    02055597503 (ph.koneouma@gmail.com)

 

5. ປັດຊະຍາ

          ຫຼັກສູດຊີວະວິທະຍາມີຄວາມມຸ້ງຫວັງ ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເປັນເລີດທາງຊີວະວິທະຍາ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ້າວສູ່ລະດັບສູງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.     

6. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ສຶກສາໃນລະດັບສູງຂຶ້ນ.
 • ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກສາຂາວິຊານີ້ ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີແນວຄວາມຄິດຮັກຊາດ ຮັກສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມເອົາຄວາມຮັກທຳມະຊາດ ທັງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
 • ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

   6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

          ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດສາຂາວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້:

– ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການດ້ານຊີວະວິທະຍາ

– ສໍາຫຼວດ ແລະ ຈັດຈໍາແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາມຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ

– ວິເຄາະບັນຫາຂະບວນການຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ  

ດ້ານການນຳໃຊ້:

          – ປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

          – ກວດກາຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

          – ຈັດລະບຽບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

          – ວາງແຜນ, ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   ດ້ານທັກສະ:

          – ດໍາເນີນວຽກງານເປັນໝູ່ຄະນະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

          – ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ

   ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ:

– ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ນັບຖືວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

          ຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາຊີວະວິທະຍາສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1)  ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈເຊັ່ນ: ຄູ-ອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ.

2) ອາຊີບພະນັກງານລັດ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການອະນຸລັກທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

3) ເປັນນັກວິຊາການໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ອົງການອະນຸລັກສາກົນເຊັ່ນ: IUCN, FFW, WCS, MRC, IRD, GIZ ແລະ ອື່ນໆ.

4) ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານການກະເສດ.

5) ສາມາດເປັນນັກປະເມີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

7. ການກຳນົດການເປີດສອນ

          ເລີ່ມເປີດສອນສົກສຶກສາ 2019-2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນຈົບ 1 ຮຸ່ນ ຈິ່ງປະເມີນຄືນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ.

8. ຄາດຄະເນແຜນການຮັບນັກສຶກສາ

ສົກສຶກສາ

ຈຳນວນນັກສຶກສາ

ຈຳນວນລວມ

ຄາດຄະເນນັກສຶກສາຮຽນຈົບ

ປີທີ 1

ປີທີ 2

ປີທີ 3

ປີທີ 4

 

 

2019-2020

40

0

0

0

40

40

2020-2021

40

40

0

0

80

80

2021-2022

40

40

40

0

120

120

2022-2023

40

40

40

40

160

160

 

9. ຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາ

    ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

    9.1 ສຳລັບນັກສຶກສາ:

           – ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

             – ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

             – ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

             – ມີຄຸນສົມບັດດີ.

             – ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດ.

 

     9.2 ສຳລັບພະນັກງານ:

           – ມີປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນສູງ.

             – ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

             – ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

             – ມີຄຸນສົມບັດດີ.

             – ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຜ່ານການເຫັນດີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

             – ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດ.

10. ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາ

ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດ.

11. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

     – ໜຶ່ງສົກສຶກສາ ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ

    – ໜຶ່ງພາກຮຽນ ມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.

    – ໜຶ່ງອາທິດມີຮຽນ 5 ວັນ (ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ), ຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ (5 ຫາ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້).

    – ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ

12. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

          ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຈົບຫຼັກສູດ 4 ປີ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ປີ.

13. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ                                                

     13.1  ຈຳນວນໜ່ວຍກິດໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາ

 1.   ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                                   17        ໜ່ວຍກິດ
 2.   ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                                       37        ໜ່ວຍກິດ
 3.   ໝວດວິຊາສະເພາະ                                                          71        ໜ່ວຍກິດ
    3.1 ຮຽນຕົວຈິງ                                                               65        ໜ່ວຍກິດ

            3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ                                           06        ໜ່ວຍກິດ

 1.  ໝວດວິຊາເລືອກ                                                            03        ໜ່ວຍກິດ

                       ລວມທັງໝົດ                                                128      ໜ່ວຍກິດ

     13.2  ແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205ES101

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບວິທະຍາສາດ1

2 (0 – 4 – 2)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

145PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2 (2 – 0 – 4)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

115LS101

ລາວສຶກສາ 1

2 (2 – 0 – 4)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

205CA111

ແຄລຄູລັສ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205CH111

ເຄມີສາດ 1

3 (3 – 0 – 6)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205CL111

ທົດລອງເຄມີສາດ 1

1 (0 – 2 – 1)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205GP111

ຟີຊິກສາດ

3 (3 – 0 – 6)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205PL111

ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1

1 (0 – 2 – 1)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205BI111

ພື້ນຖານຊີວະວິທະຍາ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

ລວມ:

20 (12 – 12 – 34)

 

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205ES102

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບວິທະຍາສາດ 2

2 (0 – 4 – 2)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

135LS102

ລາວສຶກສາ 2

2 (2 – 0 – 4)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

205FS111

ສະຖິຕິພື້ນຖານ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205OG111

ເຄມີອົງຄະທາດ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205TB112

ເທັກນິກທາງຊີວະວິທະຍາ

1 (0 – 2 – 1)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205EC122

ນິເວດວິທະຍາ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205CF111

ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

ລວມ:

17 (10 – 14 – 27)

 

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205EB211

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບຊີວະວິທະຍາ 3

2 (0 – 4 – 2)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205AA211

ເຄມີວິເຄາະ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205BC221

ຊີວະເຄມີ 1

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205PM221

ສັນຖານວິທະຍາຂອງພືດ

3 (2 – 2 – 5)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205IV221

ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205MI221

ຈຸລະຊີບວິທະຍາທົ່ວໄປ       

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

ລວມ :

17 (10-15-27)

 

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205EB212

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບຊີວະວິທະຍາ 4

2 (0 – 4 – 2)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

015ND201

ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ

3 (0 – 2 – 6)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

205GE222

ກຳມະພັນວິທະຍາ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205BC222

ຊີວະເຄມີ 2

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205AP222

ກາຍຍະວິພາກສາດພືດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205VT222

ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

ລວມ:

17 (8 – 14 – 29)

 

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205RB311

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ

2 (2 – 0 – 4)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

205EV321

ວິວັດທະນາການຂອງສິ່ງມີຊີວິດ

2 (2 – 0 – 4)

ວິຊາສະເພາະ

205AT321

ຫຼັກອະນຸກົມວິຖານສັດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205PT321

ອະນຸກົມວິຖານພືດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

115P0301

ການເມືອງ

2 (2 – 0 – 4)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

205EN321

ແມງໄມ້ວິທະຍາ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205EB311

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບຊີວະວິທະຍາ 5

2 (0 – 4 – 2)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

ລວມ:

17 (12 – 10 – 29)

 

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

115HR303

ມະນຸດສຳພັນ

2 (2 – 0 – 4)

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

205AA322

ກາຍຍະວິພາກສາດສັດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205PP322

ສະລິລະສາດພືດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205AP322

ສະລິລະສາດສັດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205SB322

ສຳມະນາ

1 (0 – 2 – 1)

ວິຊາສະເພາະ

205ST322

ຝຶກງານ

2 (0 – 0 – 6)

ວິຊາສະເພາະ

205FW322

ຊີວະວິທະຍານ້ຳຈືດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205EB312

ພາສາອັງກິດສໍາຫຼັບຊີວະວິທະຍາ 6

2 (0 – 4 – 2)

ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

ລວມ:

19 (10 – 14 – 35)

 

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 1

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205EB421

ຄັບພະວິທະຍາ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205BC421

ຊີວະນາໆພັນ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205HP421

ພືດຂັ້ນສູງ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

205EM421

ການຈັດການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

3 (2 – 2 – 5)

ວິຊາສະເພາະ

Xxxxxxxx

ວິຊາເລືອກ

3 (1- 4 – 4)

ວິຊາເລືອກ

205FP421

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

1 (0 – 0 – 3)

ວິຊາສະເພາະ

 

ລວມ:

16 (9 – 12 – 27)

 

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 2

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາ

205FP421

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

5 (0 – 0 – 15)

ວິຊາສະເພາະ

ລວມ :

5 (0 – 0 – 20)