1. ຊື່ຫຼັກສູດ

1.1 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້

1.2 Bachelor of  Science  Program in Applied Geophysics

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

2.1  ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນຳໃຊ້

2.2 ປຕ.ວ (ທໍລະນີຟີຊິກນຳໃຊ້)

2.3 Bachelor of  Science in Applied Geophysics

2.4  B. Sc. (Applied Geophysics)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາ ຟີຊິກສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເບີໂທ 020 58621864, 020 22216986, 020 56100851 ເບີແຟກ 021 770173

4. ປັດຊະຍາ

​ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງວິທະຍາ ສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ວິຊາທໍລະນີຟີຊິກເປັນວິທະຍາສາດສາຂາໜຶ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງຟີຊິກສາດເພື່ອສຶກສາກ່ຽວ ກັບໂລກໂດຍອິງໃສ່ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຟີຊິກຂອງມັນ, ເຊິ່ງສາຂາດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດດ້ານແຮ່ທາດ, ດ້ານວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ, ດ້ານໂຄງສ້າງທໍລະນີສາດ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານນ້ຳບາດານ, ດ້ານວັດຖຸບູຮານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ຫຼັກສູດທໍລະນີຟີຊິກເປັນຫຼັກສູດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ນັກວິຊາການທີ່ຈົບໃນສາຂານີ້ສາມາດເຮັດວຽກ ໃນບໍລິສັດຕ່າງໆ ຫຼື ໃນສຳນັກງານອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດສຶກສາສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

5. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 • ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສາມາດວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີການທາງວິທະຍາສາດ ສາມາດພັດທະນາດ້ານທາງວິຊາການໃຫ້ກ້າວສູ່ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 • ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະຫງວນມັກໃນການຊອກຮູ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນໝູ່-ຄະນະ, ມີຄຸນນະທຳ-ຈະລິຍະທຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການສຳຫຼວດທາງດ້ານທໍລະນີຟີຊິກ ແລະ ສາມາດໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.
 • ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດພຽງພໍທີ່ຈະສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບສູງກວ່າປະລິນຍາຕີ.

6. ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

        6.1 ຜົນການຮຽນຮູ້

      ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນຳໃຊ້ນີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

 • ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້:
  • PLO1 ອະທິບາຍທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານ ທໍລະນີຟີຊິກ, ທໍລະນີສາດ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນສາລະສົນເທດພູມີສາດ ເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນໃຕ້ດິນ.
  • PLO2 ເລືອກເຟັ້ນ ວິທີການສໍາຫຼວດດ້ານທໍລະນີຟີຊິກແບບຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສໍາຫຼວດດ້ານບໍ່ແຮ່, ທໍລະນີສາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ວິສາວະກໍາທໍລະນີ.
 • ດ້ານ​ທັກ​ສະ:
  • PLO3 ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນອົງກອນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.
  • PLO4 ສະແດງການມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ, ການມີລະບຽບວິໃນ, ການປະເມີນໄຈ້ແຍກ ແລະ ການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ດ້ານການ​ນຳ​ໃຊ້:
  • PLO5 ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ການສໍາຫຼວດດ້ານທໍລະນີຟີຊິກ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານ ສໍາຫຼວດຫາແຫຼ່ງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ທໍລະນີສາດ, ດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃຕ້ດິນອື່ນໆ.
  • PLO6 ຈໍາແນກການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການສໍາຫຼວດທາງດ້ານທໍລະນີສາດ, ທໍລະນີຟີຊິກ, ວິສາວະກໍາສາດ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ.
  • POL7 ອອກແບບການສໍາຫຼວດ ດ້ານທໍລະນີຟີຊິກ ໃນການສໍາຫຼວດຫາແຮ່ທາດ, ໂຄງສ້າງດ້ານທໍລະນີສາດ, ວັດຖຸບູຮານ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ວິສາວະກໍາທໍລະນີ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມການເຝົ້າລະວັງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.
  • ດ້ານ​ທັກ​ສະ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ:
 •  ດ້ານ​ຄວາມສາມາດທາງ​ສັງ​ຄົມ:
  • PLO8 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທໍາທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີຄວາມສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
  • PLO9 ດໍາເນີນການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ອານຸຮັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

        6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

1) ອາຊີບທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈ ເຊັ່ນ: ເປັນຄູ-ອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ

2) ອາ​ຊີບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ເຊັ່ນ : ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່າງໆ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍລະນີຟີຊິກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກົມທໍລະນີ ສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ກົມຈັດສັນນໍ້າສະອາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ກົມແຜນທີ່, ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.

3) ອາ​ຊີບ​ວົງ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ ເຊັ່ນ: ​ບໍລິສັດຊອກຄົ້ນສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ລັດວິສາຫະກິດແຮ່ທາດລາວ,  ສໍາຫຼວດນໍ້າມັນ, ສໍາຫຼວດນໍ້າໃຕ້ດິນ, ສໍາຫຼວດຫີນຖານ, ສໍາຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ແລະ ອື່ນໆ.

7. ກໍານົການເປີດສອນ

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເລີ່​ມຕົ້ນຮັບນັກສຶກສາຊຸດທໍາອິດ ໃນ​ສົກຮຽນ 2019-2020 ​​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ​ແລະ ຈະມີການປະ​ເມີນ​ຜົນຫຼັງ​ຈາກນັກ​ສຶກສາ​ທີ່ຮຽນຮຸ່ນທີ 1 ຮຽນ​ຈົບ (2023).

8. ຄາດຄະເນແຜນຮັບນັກສຶກສາ:

ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນຄາດວ່າຈະຮັບນັກສຶກສາໄດ້ຈໍານວນ 30 ຄົນ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ຊັ້ນ​ຮຽນ/ສົກຮຽນ 20192020 20202021 2021-2022 2022-2023
ປີ 1 30 30 30 30
ປີ 2 30 30 30
ປີ 3 30 30
ປີ 4 30
ລວມ 30 60 90 120

 

​​9. ຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຕ້ອງ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງ​ນີ້:

9.1 ສໍາລັບນັກສຶກສາ

        – ມີ​ໃບ​ປະ​ກາສະ​ນີ​ຍະ​ບັດ ແລະ ໃບ​ຄະ​ແນນ​ ຈົບມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ

– ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

– ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ

– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ດີ

– ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນໆ ທີ່​ທາງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດກຳ​ນົດ

9.2 ສໍາລັບພະນັກງານ

        – ມີ​ໃບ​ປະ​ກາສະ​ນີ​ຍະ​ບັດ ແລະ ໃບ​ຄະ​ແນນ​ ຈົບວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ​ຊັ້ນ​ກາງ

– ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

– ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ

– ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ດີ

– ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

– ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນໆ ທີ່​ທາງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດກຳ​ນົດ

10. ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ສະໝັກເຂົ້າສຶກສາໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້ ຈະະຕ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ຫຼື ຮຽນຈົບຊັ້ນກາງສາຍທໍາມະຊາດ ຫຼື ທຽບເທົ່າທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລກໍານົດ.

ວິທີການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮຽນໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ສາຂາທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້ ແມ່ນອີງຕາມວິທີການຄັດເລືອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

11. ການ­ຈັດຕັ້ງກາ­ນຮຽ­ການ­ສອນ­

– ການຮຽນ-ການສອນໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງອອກເປັນສອງພາກຮຽນ (ມີພັກທ້າຍປີຮຽນ)

– ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ : ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ

– ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ-ສຸກ), ຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ (5-7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້)

– ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ.

12. ໄລຍະເວລາການ­ສຶກສາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້ ມີໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາດັ່ງນີ້:

 • ໄລຍະເວລາການສຶກສາໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 4 ປີ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ຕື່ມອິກສູງສຸດ 2 ປີ

13. ການກໍານົດໜ່ວຍກິດໃນແຜນການຮຽນ-ການສອນ

13.1 ຈໍານວນໜ່ວຍກິດໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາ

 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 17      ໜ່ວຍກິດ
 2. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນ­ຖານ­ 42      ໜ່ວຍກິດ
 3. ໝວດວິຊາສະເພາະ           76      ໜ່ວຍກິດ

3.1 ຮຽນຕົວຈິງ                                                     70      ໜ່ວຍກິດ

3.2 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ                                            6        ໜ່ວຍກິດ

 1. ໝວດວິຊາເລືອກ                                        3        ໜ່ວຍກິດ

ລວມທັງໝົດ                                    138    ໜ່ວຍກິດ

 13.2 ແຜນການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ I ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205ES101 ພາສາອັງກິດສໍາລັບວິທະຍາສາດ 1 (General English for Science 1) 2(0-4-2)
2 145PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (General Psychology) 2(2-0-4)
3 115LS101 ລາວ​ສຶກສາ 1 (Lao Studies 1) 2(2-0-4)
4 205CH111 ເຄມີສາດ 1 (Chemistry 1) 3(3-0-6)
5 205CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
6 205CA111 ແຄນ­ຄູລັດສ໌ 1 (Calculus 1) 3(2-2-5)
7 205PH111 ຟີຊິກສາດ 1 (Physics 1) 3(2-2-5)
8 205PL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1 (Physics Laboratory 1) 1(0-2-1)
ລວມ 17(11-12-28)

ປີທີ I ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205ES102 ພາສາອັງກິດສໍາລັບວິທະຍາສາດ 2 ( General English for Science 2) 2(0-4-2)
2 135LS102 ລາວ​ສຶກສາ 2 (Lao Studies 2) 2(2-0-4)
3 205PH112 ຟີຊິກສາດ 2 (Physics 2 ) 3(2-2-5)
4 205PL112 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 2 (physics laboratory2) 1(0-2-1)
5 205CF111 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ

(Computer Fundamental)

3(2-2-5)
6 205CH112 ເຄມີສາດ 2 (Chemistry 2) 3(3-0-6)
7 205CL112 ທົດລອງເຄມີສາດ 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
8 205CA112 ແຄນ­ຄູລັດສ໌ 2 (Calculus 2) 3(2-2-5)
ລວມ 18(11-14-29)

ປີທີ II ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205EP211 ພາສາອັງກິດສຳລັບຟີຊິກ 1

(English for Physics 1)

2(0-4-2)
2 205FS211 ສະຖິຕິ​ພື້ນຖານ​ (Fundamental Statistics) 3(2-2-5)
3 205MP211 ຄະນິ­ດສາດສຳລັບຟີຊິກສາດ

(Mathematical for Physics)

3(2-2-5)
4 205GG211 ທໍລະນີວິທະຍາທົ່ວໄປ (General geology) 3(2-2-5)
5 205MI221 ແຮ່ສາດ-ສີລາສາດ (Mineralogy) 3(2-2-5)
6 205GP221 ການສຳຫຼວດດ້ານທົ່ງດຶງດູດ

(Gravity Prospecting)

3(2-2-5)
7 205MP221 ການສຳຫຼວດດ້ານທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (Magnetic Prospecting) 3(2-2-5)
ລວມ 20(12-16-32)

ປີທີ II ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205EP212 ພາສາອັງກິດສຳລັບຟີຊິກ 2

(English for Physics 2)

2(0-4-2)
2 205GM211 ການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີວິທະຍາ

(Geological Mapping)

1(0-2-1)
3 205SR221 ການສຳຫຼວດຄື້ນສັ່ນສະເທືອນແບບຫັກ

(Seismic Refraction Prospecting)

3(2-2-5)
4 205SG221 ໂຄງສ້າງທໍລະນີວິທະຍາ (Structural Geology) 3(2-2-5)
5 205EP221 ການສຳຫຼວດທໍລະນີໄຟຟ້າ

(Geoelectric Prospecting)

3(2-2-5)
6 205MD221 ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

(Magnetic data Processing)

1(0-2-1)
7 205HG221 ອຸທົກທໍລະນີວິທະຍາ (Hydrogeology) 3(2-2-5)
8 015ND201 ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ (National Defense) 3(0-2-7)
ລວມ 19(8-18-31)

 

ປີທີ III ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205RP311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ (Research Methodology ) 2(2-0-4)
2 205SP321 ການສຳຫຼວດຄື້້ນສັ່່ນສະເທືອນແບບສະທ້ອນ (Seismic Reflection Prospecting) 3(2-2-5)
3 205ED321 ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດທໍລະນີໄຟຟ້າ

(Geoelectric data Processing)

1(0-2-1)
4 205EM321 ການສຳຫຼວດດ້ານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 1

(Electromagnetic Prospecting 1)

3(2-2-5)
5 205RP321 ການສຳຫຼວດດ້ານກຳມັນຕະພາບລັງສີ

(Radioactive Prospecting)

3(2-2-5)
6 205DP321 ທໍລະນີເດີນເຄື່ອນ ແລະ ແມ່ເຫຼັກດຶກດຳບັນ

(Geodynamics and Paleomagnetism)

3(3-0-6)
7 205SV321 ພື້້ນຖານການການວັດແທກ

(Fundamental Survey)

3(2-2-5)
8 205SR311 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (Safety and Risk Management) 1(0-2-1)
ລວມ 19(13-12-32)

ປີທີ III ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 115HR303 ມະນຸດ​ສໍາພັນ (Human Relation) 2(2-0-4)
2 205GI321 ລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມິສາດ (Geographic Information System, GIS) 3(2-2-5)
3 205EM322 ການສຳຫຼວດດ້ານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 2

(Electromagnetic Prospecting 2)

3(2-2-5)
4 205GL321 ຮູເຈາະທໍລະນີຟີຊິກ(Geophysical Logging) 3(3-0-6)
5 205FW321 ທໍລະນີຟີຊິກພາກສະໜາມ

(Field work in Geophysics)

1(0-2-1)
6 205LM321 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ (Laws for Mineral) 2(2-0-4)
7 205SM321 ແຜ່ນດິນໄຫວວິທະຍາ (Seismology) 3(2-2-5)
ລວມ 17(13-8-30)

ປີທີ IV ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 115PO401 ການເມືອງ (Politics) 2(2-0-4)
2 205SP421 ສໍາມະນາ (Seminar) 2(1-2-3)
3 205IG421 ສັງລວມການສຳຫຼວດດ້ານທໍລະນີຟີຊິກ

(Integated Geophysics Methods)

3(2-2-5)
4 205GE421 ທໍລະນີຟີຊິກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

(Geophysics for Environmental)

3(2-2-5)
5 205AG421 ການສຳຫຼວດທໍລະນີຟີຊິກທາງອາກາດ (Airborn Geophysics) 3(3-0-6)
6 205GC421 ທໍລະນີເຄມີ (Geochemistry) 3(2-2-5)
7 xxxxxxx       ວິຊາເລືອກ (Selective) 3(2-2-5)
ລວມ 19(14-10-33)

ປີທີ IV ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 205TR421 ເຝິກງານ (Training) 3(0-0-9)
2 205FP421 ໂຄງການ­ຈົບຊັ້­ນ (Final Project) 6(0-0-18)
ລວມ 9(0-0-27)