ສິດເກົ່າ ແລະ ພະນັກງານບໍານານ

ພະນັກງານບຳນານ ປີ 2023

ລຳດັບຊື່ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງພາກສ່ວນໝາຍເຫດ
1ຮສ. ປອ. ສັກມອຮສີຣິສັກຮອງຄະນະບໍດີສຳນັງານຄະນະບໍດີງວດ 2
2ຮສ. ປອ. ອຸດອນພະນະລາສີອາຈານສອນພາກວິຊາຄະນິດສາດງວດ2
3ຊອ. ປທ. ພູແກ້ວຖາທິລາດຮອງພະແນກສຳນັກງານຄະນະບໍດີງວດ2
4ອຈ. ປທ. ຈັນສົມແກ້ວອຸດອນຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຊີວະວິທະຍາງວດ2

ພະນັກງານບຳນານ ປີ 2022

ລຳດັບຊື່ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງພາກສ່ວນໝາຍເຫດ
1ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງຄະນະບໍດີສຳນັງານຄະນະບໍດີງວດ 1
2ຊອ.ປທ. ສຸກດາໄລໄຊສົມບັດຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາພາກວິຊາຟີຊິກສາດງວດ2

ພະນັກງານບຳນານ ປີ 2021

ລຳດັບຊື່ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງພາກສ່ວນໝາຍເຫດ
1ປທ. ນ. ຈັນທິມາ ປົນທະລິດຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາພາກວິຊາຊິວະວິທະຍາງວດ 1
2ປອ. ເພັງ ແພງສິນທຳຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພາກວິຊາຊິວະວິທະຍາງວດ 1
3ຮສ.ປທ. ບຸນທົບ ພະໄຊສົມບັດຫົວໜ້າພາກວິຊາພາກວິຊາຊິວະວິທະຍາງວດ 2

ນັກສຶກສາຊຸດຮຽນ ປີ 2017-2021

ພາກວິຊາຫຼັກສູດໃນແຜນ ນອກແຜນ ລວມທັງໝົດ 
 ສາຂາລວມຍິງລວມຍິງລວມຍິງ
ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ3211467338847
ຟິຊິກສາດ311835134621
ເຄມີສາດ2151145246035
ຊີວະວິທະຍາ211951306239
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ334171303516452
ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (2019-2021)10043214321
ລວມ149259371156463215