ຄວາມເປັນມາ

ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ ເປັນໜຶ່ງໃນພະແນກບໍລິຫານຂອງຄະນະວິຊາ, ຊຶ່ງມີທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນກັບການຊີ້ນຳຂອງຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິຫານ.

ວິໄສທັດ

ໃຫ້ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍລິການວ່ອງໄວ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ວຽກງານບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ວຽກງານພິທີການ, ເລຂານຸການ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ.

ໜ້າທີ່

 1. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຜົນງານລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ.
 2. ວາງແຜນ, ຄາດຄະເນຕົວເລກລັດຖະກອນ, ແຜນການກໍ່ສ້າງບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
 3. ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຄະນະວິຊາ: ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວກັບລັດຖະກອນ.
 4. ສະເໜີ ດັດແກ້, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ ເງິນເດືອນ, ການຍ້ອງຍໍຜົນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອຶ່ນໆໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ.
 5. ປັບປຸງ  ແລະ ຜະລິດແຜ່ນພັບ, ສື່ສິ່ງພິມໂຄສະນາ, ວີດີໂອໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂອງຄະນະວິຊາ.
 6. ສັງລວມແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງຄະນະວິຊາ.
 7. ສ້າງແຜນ, ຈັດສັນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ຂອງຄະນະວິຊາ.
 8. ສະເໜີນະໂຍບາຍວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 9. ບໍລິຫານກອງປະຊຸມ, ພິທີກອນ, ພິທີການ ແລະ ການຈໍລະຈອນເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຕ່າງໆຂອງຄະນະວິຊາ.
 10. ສ້າງແຜ່ນປ້າຍຄຳຂວັນເພື່ອປະຊາສຳພັນ, ກະກຽມແຕ່ງເວທີກອງປະຊຸມ, ພິທີການຕ່າງໆ, ອາຄານສະຖານທ່ີ, ຮັບຜິດຊອບແສງສີ ແລະ ສຽງ.
 11. ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານຂ່າວສານໃຫ້ສື່ມວນຊົນ: ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານຂອງຄະນະວິຊາ, ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.
 12. ຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງຕ່າງໆຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.
 13. ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ, ວຽກວິທະຍາເຂດ ແລະ ການສ້ອມແປງຕ່າງໆຂອງຄະນະວິຊາ.
 14. ສະເໜີເບີກຈ່າຍງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະວິຊາ, ການຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບການເງິນ.
 15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ວຽກງານບໍລິຫານ-ສັງລວມ ຕາມພາລະບົດບາດ.
 2. ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະວິຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
 3. ພົວພັນກັບບັນດາພະແນກການ ແລະ ພາກວິຊາ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ເພັດ ສອນວິໄລ (Pheth SONEVILAY, MSc)

MSc in Computer Science

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
p.sonevilay@nuol.edu.la

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ປທ. ໂພວິໄລ ມັອກຊົມ (Phovilay MOXOM, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ພະລັງງານທົດແທນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
p.moxom@nuol.edu.la

ປທ. ບຸນຄົງ ແກ້ວມູນລັດ (Bounkhong KEOMOUNLATH, MSc)

ປະລີນຍາໂທ ສາຂາ ຟິຊິກສາດນໍາໃຊ້

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
52125@nuol.edu.la

ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານຄື:

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ປທ. ນ.ພິດສະໄຫມ ມູນລະດົກ (Phithsamay MOONLADOK, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ວິເຄາະຄະນິດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ປທ. ນ.ພວງມະລີ ສີຫາລາດ (Phuangmaly Siharath, MEd)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ-ສັງລວມ.

ປທ. ພານິກອນ ຄຳພາວົງ (Phanikone KHAMPHAVONG, MSe)

MASTER IN INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
phanikone_kp@nuol.edu.la

ປທ. ທອງສິງ ສີວົງໄຊ (Thongsinf SYVONGXAY, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ນັກວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
thongsing2016@gmail.com

ໜ່ວຍງານພິທີການ ແລະ ເລຂານຸການ

ປຕ. ນ.ສົມດວນ ພົມມະວັນ (Somdouan PHOMMAVANH, MSc)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິກສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ
52128@nuol.edu.la

ນ. ອຸສະຫວັນ ແກ້ວມະນີ (Ousavanh KEOMANY)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
aaing981@gmail.com

ໜ່ວຍງານຄຸ້ຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ

ປຕ. ສີທະນົນໄຊ ຄຸນນະວົງສາ (Sithanonxay SILHODVONGSA)

ພະນັກງານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-55242784