ຂໍ້ກຳນົດ

ວ່າດ້ວຍສະພາວິຊາການຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

 

 • ອີງຕາມ ຂໍ້ກຳນົດຂອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 2614/ມຊ. 2002 ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ ຄະນະວິຊາ.
 • ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອະທິການບໍດີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ເລກທີ 846/ມຊ.ຈຕ   ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2013.
 • ອີງຕາມ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄະນະບໍດີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ສະບັບເລກທີ 66/ຄວທ ລົງວັນທີ 13 ມີນາ
 • ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂອງ ຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກຳນົດຂອງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະວິຊາ.

ໝວດທີ I

ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ​ 1: ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ສະພາວິຊາການ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.

ມາດຕາ​ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະພາວິຊາການ ເປັນອົງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມີພາລະບົດບາດ ຄົ້ນຄວ້າ ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ສື່ການສອນຕ່າງໆ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ບໍລິການວິຊາການ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານວິຊາການ, ຢັ້ງຢືນເອກະສານວິຊາການ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກວິຊາການເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄະນະວິຊາພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ.

ໝວດທີ II

ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງ ສະພາ

 

ມາດຕາ 3: ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງ ສະພາວິຊາການ

3.1 ໜ້າທີ່

 1. ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ຄະນະບໍດີ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາການຄະນະວິຊາ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ດ້ານວິຊາການ.
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງປື້ມຕຳລາຮຽນ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງຄະນະວິຊາ.
 4. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງພາກວິຊາເພື່ອນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮຽນ-ການສອນ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ທຸກຂັ້ນຕອນ ຕະຫຼອດເຖິງການຂຽນບົດ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ(ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ), ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ລະບຽບອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກວິຊາການ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄະນະວິຊາ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາເອກະສານຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດພາຍໃນຄະນະວິຊາ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

3.2 ຂອບເຂດສິດ

 1. ຮັບຮອງ ແລະ ຕົກລົງບັນດາຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກວິຊາການ ຂອງຄະນະວິຊາ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະບໍດີ ອະນຸມັດ.
 2. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ, ອະນຸກຳມະການ ຫຼື ບຸກຄົນ ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດຂອງສະພາວິຊາການ.
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ.

 

ໝວດທີ III

ວ່າດ້ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາ

 

ມາດຕາ 4: ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງສະພາວິຊາການ

4.1 ສະພາວິຊາການ

ປະກອບດ້ວຍປະທານ ແລະ ກຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານຄະນະບໍດີ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

 1. ຮອງຄະນະບໍດີ ຝ່າຍວິຊາການ ເປັນປະທານ
 2. ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ.
 3. ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.
 4. ຄູ-ອາຈານ ຫຼື ນັກວິຊາການ ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າ ພາກວິຊາລະ 1 ທ່ານ.
 5. ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ ຫຼື ຫົວໜ້າພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນເລຂາ

4.2 ວາລະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງສະພາ

ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ປະກອບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນ ສະພາວິຊາການຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມີວາລະການດຳເນີນງານ 5 ປີ ຈິ່ງມີການຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່.

 

ໝວດທີ IV

ວ່າດ້ວຍລະບອບວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານ

 

ມາດຕາ 5: ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາວິຊາການເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບຫຼັກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ເຮັດວຽກຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ.
 2. ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ ຂອງສະພາ ແມ່ນອີງໃສ່ທິດທາງແຜນການລວມຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແລ້ວຫັນເປັນແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ.
 3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ກວດກາ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 

ໝວດທີ V

ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດມ້ວນທ້າຍ

 

ມາດຕາ 6:

ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ໃຫ້ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ພະແນກ,
ໜ່ວຍວິຊາ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນຄະນະວິຊາຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕາມພາລະບົດບາດຂອງໃຜ ລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7:

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນຳໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົນໄປ.